«تولیددستهای» چالش داخلیسازی قطعات کشندهها

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

نیم//ه دوم بهمن در بازدیدی که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، مع//دن و تجارت از مجموعه ش//رکتهای س//ایپا (زامی//اد، مگاموتور و سایپادیزل) داشت از ۵محصول جدیدی سنگین و نیمهسنگین (افاچ ۰۶۴، افاچ ۰۰۵، کامیون//ت دورکا، وان//ت پ//ادرا و پ//ادرا۲ دو کابین و سواری مدل جدید ساینا (دارای گیربکس سیویتی اتومات) رونمایی ش//د. این امر فرصتی شد تا گس//ترش صنعت گفتوگوهای کوتاهی با مس//ئوالن شرکتهای زامیاد و س//ایپادیزل درباره میزان داخلیسازی قطعات کشندهها و مشکالت امر تولید این خودروها داشته باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.