بازگشت هواپیماهای زمینگیر به آسمان

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

تامین قطعات یک//ی از مهمترین عناصر حیات برای ش//رکتهای هواپیمایی است. بهعبارتدیگر یک شرکت هواپیمایی که با صرف هزینههای کالن موفق به خرید هواپیمایی میشود، چنانچه نتواند قطعات آن را تامین کند با کوچکترین نقص، زمینگیر میش//ود. این در حالی اس//ت که حتی زمینگیری هواپیماها نیز هزینه س//نگینی را برای مال//کان آنها رقم میزند چراکه ش//رکت فرودگاههای کشور برای تامین پارکینگ از شرکتهای هواپیمایی وجوهی دریافت میکند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.