مدیریت چگونه گفتن!

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیر ارشد یک بانک چندی قبل از من سوال کرد، چگونه بگوییم؟

چگون//ه حرفهایمان را ب//ه مدیران و کارکنان بیان کنیم که تاثیر بگذارد؟ چه کار کنی//م که حرفهایم//ان را بدون اما و اگر متوجه ش//وند و نتیجه دلخواه برای سازمان حاصل شود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.