اجرای استاندارد اجباری برای تمام کاالها

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ایران در سالهای اخیر توانسته ضمن اینکه به انطباق استانداردهای ملی و بینالمللی بپردازد میزان ارزیابی و کنترل اس//تاندارد کاالهای وارداتی را ارتقا دهد. هرچند در حال حاضر برخی از کاالهای وارداتی به دلیل آسیبزا نبودن مشمول استاندارد اجباری نیستند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.