ارتباط ملموس صنعت و دانشگاه در شهرکهای فناوری

بررسی دقیق بهداشت، ایمنی، محیطزیست و انرژی صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیر بهداش//ت، ایمنی، محیطزیست و انرژی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در نشس//ت تخصصی با مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی خراس//انرضوی به مسائل مختل//ف برنام//ه جام//ع مدیری//ت »HSEE« پرداختن//د. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رضوی، همایون توفیقی گفت: برنامه جامع مدیریت »HSEE« راهنمای جامع و کامل//ی در جهت همافزایی و کاهش مخاطرات در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//ت که باید با دقت در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی کشور انجام و از آن بهرهبرداری شود. مدیر »HSEE« این س//ازمان درب//اره نتایج بازدی//د از واحدهای صنعتی فاقد الزامات بهداش//تی و زیستمحیطی عنوان کرد: در راس//تای حفاظت از محیطزیست و کنت//رل عوامل زیانآور محیط کار، باید طوری اقدام ش//ود ک//ه در عین انج//ام وظیفه حمایتی از صنای//ع کوچک، تعه//دات صاحبان صنعت در قبال محیطزیست و مسائل بهداشتی نیز محقق ش//ود. توفیقی در بازدید از تصفیهخانه فاضالب ش//هرک صنعتی خیام به وضعی//ت مطلوب آن اش//اره و اظهار کرد: فاض//الب واحدهای صنعتی باید کنترل ش//ود تا تصفیهخان//ه در ادامه روند فعالی//ت خود با ش//وکهای آل//ی و هیدرولیکی روبهرو نشود.

در ادام//ه، مس//عود مهدیزادهمق//دم، رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان خراس//ان رض//وی گف//ت: ب//ا حمایتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ش//اخصهای این استان در بحث »HSEE« مثبت ش//ده و یک//ی از وظایف ما در قبال صنعتگران مراقبت و حفظ سرمایههای آنها اس//ت که بدون کوچکترین مشکلی پیوسته باید ادامه یابد. مهدیزادهمق//دم تاکید کرد: هدف از این نشس//ت هماهنگی بیش//تر ب//ا رویکردهای س//ازمان و نظارت ب//ر اج//رای برنامههای حوزه »HSEE« در شهرکها و نواحی صنعتی استان بود تا ارتقای بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در این حوزه را فراهم آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.