حضور بیش از 051فعال صنعتی استان فارس در آموزش مجازی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس از برگزاری دورههای آموزش مجازی برای صنایع کوچک مس//تقر در اس//تان خب//رداد و گفت: دورهه//ای آموزش مجازی رای//گان برای صنایع کوچک و متوس//ط اس//تان برگزار میش//ود. به گزارش گسترش صنع//ت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس، ش//اهپور قنبری برگزاری این دورهها را در راستای برنامههای اجرایی سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در زمینه ارتقای سطح آموزش واحدهای صنایع کوچک و متوسط اعالم کرد و گفت: تاکنون بیش از 051نفر در استان فارس در این دورهها شرکت کردهاند. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با بیان اینکه این دورهها نقش مهمی در افزایش و ارتقای سطح آموزشها به صنایع کوچک و متوس//ط دارند، گفت: این دورههای آموزش//ی در 6 محور ش//امل کارآفرینی، مدی//ران و بنیانگذاران کسبوکار، مش//اوران و ارائه دهندگان خدمات کسبوکار، ارتقای مهارتهای بازار، ایمنی صنعتی و بهداش//ت محیط کار و ICDL برگزار میش//ود. قنبری افزود: واحدهای صنعت//ی میتوانند برای ثبتن//ام حضور در دورههای آموزش//ی رایگان مجازی به س//ایت e-sme.ir مراجع//ه و پس از ثبتنام اولیه از دورههای آموزش//ی بهرهمند شوند.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس تاکید کرد: تحویل مدرک معتبر بهصورت رایگان از مزایای ثبتنام و بهرهگیری از دورههای این سایت آموزشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.