اثرگذاری گردشگری صنعتی بر شناخت واحدهای تولیدی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی گفت: گردش//گری و بازدیده//ای صنعتی نقش بس//زایی در شناس//اندن توانمندیه//ا و ن//وع محص//والت تولی//دی بنگاههای مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی دارد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان مرکزی، مصطفی آمره با اعالم این خبر اظهار کرد: تنوع محصوالت تولیدی و خدمات با توجه به گستردگی شهرکها و نواحی صنعتی مختلف بس//یار زیاد اس//ت که بازدیدهای پیوس//ته و تخصصی در زمانهای مختلف از س//وی گردش//گران و مدیران صنعتی بر شناس//ایی آنان بسیار موثر است. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی تاکید ک//رد: تولید بهص//ورت چرخهای اس//ت که باید مراح//ل مختلف آن از تامی//ن مواد اولیه، فن//اوری تولی//د و بازاریابی محصوالت به دقت درنظر گرفته ش//ود و آگاه//ی مدیران صنایع کوچک از توانمندیهای دیگر اس//تانها ب//ر کاهش هزینههای تولید و باالرفتن فروش بس//یار موثر اس//ت. آمره افزود: برپایی گردش//گری صنعت//ی و بازدیدهای تخصصی بر تبادل اطالعات مختلف و آشنایی با ظرفیتهای شهرکها و نواحی صنعتی موثر است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی گفت: اس//تان مرکزی با توجه به تعداد، گس//تردگی و تنوع صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در کش//ور ظرفیتهای بسیار زیادی در تامین نیازهای دیگر استانها در بح//ث صنایع مختل//ف دارد و به عنوان جامعه هدف گردش//گری صنعتی مطرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.