تهیه مدلی یکپارچه برای توسعه صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کارگاه آموزش//ی توسعه استراتژیهای افزایش پویایی«EMS»ها در ایران با حض//ور مربی آلمانی و اعضای هیاتمدی//ره و مدیران عامل شرکت ش//هرکهای صنعتی سراسر کش//ور، معاونان، کارشناسان و مشاوران س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دیروز و امروز برگزار ش//د تا مدلی برای توس//عه اه»SME« در ایران تهیه ش//ود و با سیستم یکپارچهای در دس//تور کار دستگاههای مرتبط و صنعتگران قرار بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.