تکثیر مشکالت در صنعت چاپ و بستهبندی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

صنعت چاپ باوجود همه توانمندیها در حال حاضر با مشکالت زیادی مواجه شده که نهتنها گردش چرخ چاپخانههای ایران را با کندی همراه کرده بلکه باعث ش//ده سهم ایران در منطقه از نظر فعالیتهای نشر ناچیز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.