تهیه مدلی یکپارچه برای توسعه صنایع کوچک

در راستای ظهور نسل چهارم صنایع کوچک و متوسط تاکید شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

کارگاه آموزش//ی توس//عه اس//تراتژیهای افزایش پویایی«EMS»ه//ا در ایران با حض//ور مربی آلمانی و اعض//ای هیاتمدی//ره و مدی//ران عام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی سراس//ر کش//ور، معاون//ان، کارشناس//ان و مش//اوران س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران دیروز و امروز برگزار شد تا مدلی برای توسعه اه»SME« در ایران تهیه شود و با سیس//تم یکپارچهای در دستور کار دستگاههای مرتبط و صنعتگران قرار بگیرد.

این کارگاه در 3ونیم روز برگزار میش//ود، نیم روز ابت//دا برای آموزش در نظر گرفته ش//ده اس//ت و 2و نی//م روز بعد ب//ه کارگاههای تعاملی ب//رای حاضران و اس//تادان اختص//اص دارد. برگزاری ای//ن کارگاهها تا تهیه مدلی برای توس//عه یکنواختی برای توس//عه اه»SME« در ایران ادامه دارد.

غالمرضا س//لیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در گفتوگ//و با گس//ترش صنع//ت اظهار ک//رد: توزیع عادالن//ه ثروت و ایجاد اش//تغال در مناطق محروم و کمتربرخوردار یکی از سیاستهای عمده کشور است که راهکار اصلی آن توس//عه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است.

س//لیمانی ادامه داد: در ایران تجربههای مختلف، کارکنان بس//یار و دس//تگاههای مرتبط زیادی وجود دارد ام//ا س//امانه یکپارچه ملی برای مدل توس//عه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط وجود ندارد.

مع//اون صنایع کوچ//ک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران اف//زود: همچنین در اس//تانهای مختل//ف ظرفیته//ای گوناگونی وجود دارد اما مدلی برای شناسایی، تقسیمبندی و توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوس//ط به تفکیک مزایا و ظرفیتهای استانی و منطقهای وجود ندارد.

سلیمانی تصریح کرد: کارگاه آموزشی در این راستا برگزار شد تا مدل توسعه«EMS»ها در ایران تدوین ش//ود بنابراین از صاحبنظران، اس//تادان دانش//گاه، مش//اوران داخل//ی و خارج//ی برای تهی//ه این مدل نظرسنجی و مشورت گرفته شد.

معاون صنایعکوچک س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: اکنون توسعه کسب و کار در دنیا تحول یافته و بر پایه فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات و اطالعات در حال پیش//رفت است تا رقابتپذیر ش//ده و در صدر بازارهای دنیا محصول را عرضه کنند.

سلیمانی معتقد است که در ایران نیز ظرفیت این تحول و توس//عه با وجود تجربه 50 س//اله توس//عه و زیرساختهای مناس//ب وجود دارد ضمن آنکه نسل جوان و مش//تاق برای این تغییر هس//ت اما سیاست یکپارچه و س//ازمانی واحد ب//رای این تغییر و تحول وج//ود ن//دارد بنابرای//ن موج تقس//یم کار نش//ده و موازیکاری در کشور به وجود آمده است.

مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: اه»SME« س//هم 95 درصدی در کسب و کار آلمان دارد. بیش از 50 درصد گردش مالی آلمان در بخش »SME« اس//ت که س//هم باالیی در اش//تغال این کشور دارد. همچنی//ن آلم//ان در صنعت نس//ل چه//ارم در دنیا پیشقراول اس//ت از این رو رایزنی برای موسسههای آلمانی و دانش//گاه »BDW« آغاز ش//د و پروفسور وارچ که در گذش//ته برای تربیت مدی//ران بانکی به ای//ران آمده بود انتخاب ش//د تا به عنوان نخس//تین ارائه دهنده تجربه برگزیده ش//ود و تجربههای خود را دراختیار بخش دولتی و مدیریتی اه»SME« در ایران قرار دهد. این گروه ش//امل اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل ش//رکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور، معاونان، کارشناسان و مشاوران سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران نیز میش//ود. س//لیمانی با بیان اینک//ه مدل توس//عه آلمانی برای »SME« چگونه بوده و اگر ایران بخواهد از این مدل استفاده کند باید چه روشی در پیش گیرد از اهداف این کارگاه آموزش//ی اس//ت، گفت: کارگاه آموزشی توسعه اس//تراتژیهای افزایش پویایی«EMS»ها در ای//ران در 3و نیم روز برگزار میش//ود، نیم روز ابتدا برای آموزش اس//ت و 2و نیم روز بعد به کارگاههای تعامل//ی برای حاضران و اس//تادان اختص//اص دارد. ای//ن کارگاه آموزش//ی ادام//ه دارد تا مدل توس//عه یکنواختی برای توس//عه ا//ه»SME« در ایران تهیه شود. سلیمانی همچنین معتقد است هرچند اولویت کشور پرداختن به صنعت گردشگری است که در این حوزه باید با کمک مش//اورههای بینالمللی، جاذبهها را در دنی//ا معرفی و گردش//گران را ب//ه ایران جذب کرد ام//ا تغییر فضای کس//ب و کار در دنیا هنوز در کشور ما به خوبی درک نشده است. باید گردشگری را با رویکردهای امروز توس//عه داد که در این زمینه برگزاری استارتآپها بس//یار تاثیرگذار خواهد بود. مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: همانطور که در دنیا توس//عه برمبنای بخش خصوصی است دولت در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد خدمت برای بخش خصوصی را لحاظ کرده است.

س//لیمانی گفت: در دانش//گاهها نیز باید افرادی را برای برخورد مناس//ب و پذیرش گردش//گر آموزش داد تا با بهروز کردن آموزشها و ش//یوه کار بتوان از ظرفیت گردشگران استفاده کرد.

مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران تاکید ک//رد: از هر اقدام مش//ترکی که به توس//عه و ایجاد اشتغال منجر شود استقبال میکنیم و اگر قرار است اتفاق خوبی بیفتد، باید همه ساختارها درگیر توسعه شوند.

به گزارش گسترش صنعت، دنیا به سمت استفاده از فناوریه//ای روز پی//ش رفت//ه و در نس//ل چهار صنعت است. کارشناسان نیز معتقدند کارخانهها در س//الهای آینده دیگر روی ابعاد س//وله نیستند. اگر قرار باش//د با پارادایم 0۴ س//ال پیش دنبال احداث کارخانه باشیم، به توسعه پایدار نمیرسیم. باید نگاه خود را عوض کنیم. اس//تادان و دانش//جویان باید در واحدهای صنعتی فعال باش//ند و واحدهای صنعتی نی//ز باید ارتباط خود را با دانش//گاه حفظ کنند. پایه توس//عهنیافتگی امروز ما موضوعات فرهنگی اس//ت، این موضوعات اساس//ی بوده و با وام و پول دادن حل نمیشود. مشکل این است که ما کمکهای دولت را برای توانمند شدن خود نگرفتیم؛ اگر خود را توانمند میکردیم، بدنه دولت هم اصالح میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.