جذب 562میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی قزوی//ن گف//ت: تاکنون 562میلیون دالر از سوی سرمایهگذاران خارجی در شهرکهای صنعتی استان سرمایهگذاری شده است.

ب//ه گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از اس//تان قزوی//ن، حمیدرضا خانپور در حاش//یه بازدید هیات تجاری از انجمن توسعه اقتصادی چین و کش//ورهای آس//یایی از ش//هرک صنعتی کاس//پین اظهار کرد: رغبت س//رمایهگذاران خارجی به اس//تان قزوین نقطه عطفی در روابط خارجی و جذب س//رمایهگذاری ب//ا وجود تحریمهای ظالمان//ه خواهد بود و این شرکت در راستای تشویق و ترغیب جذب سرمایهگذار خارجی و با هدف شناساندن ظرفیتهای اس//تان و زیرساختهای مناسب در شهرکهای صنعتی برای حضور هیاتهای تجاری هماهنگی کرده است.

خانپ//ور با اش//اره ب//ه ج//ذب و اس//تقرار 3س//رمایهگذار خارجی در ش//هرکهای صنعتی قزوین در سالجاری گفت: از ابتدای سالجاری 3 واحد تولیدی در ش//هرکهای صنعتی کاس//پین و لیا که از کش//ورهای آلمان، فرانس//ه و ترکیه بوده و در زمینه مواد ش//وینده و لبنیات فعالیت کرده با سرمایهگذاری افزونبر 722میلیون دالر در شهرکهای صنعتی اس//تان مس//تقر ش//دند که یکی از این واحدها فعال و دیگری در حال نصب ماش//ینآالت و ش//رکت ترکیهای در حال احداث است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین این میزان سرمایهگذاری را مرب//وط به 16 واحد تولیدی دانس//ت که 10 واحد در ش//هرک صنعتی کاس//پین، 5 واحد در شهرک صنعتی لیا و یک واحد در شهرک حیدریه که از کشورهای لهس//تان، کرهجنوبی، ایتالیا، کانادا، آلمان، هندوستان، ترکیه، فرانس//ه، اردن و پاکستان هس//تند. خانپور به محصوالت تولیدی این ش//رکتها اشاره کرد و یادآور شد: ماشین لباسشویی، مواد شوینده، قطعات موتورهای وس//ایل نقلیه، کابینت و روکش چوبی، مواد پلی اوره ت//ان، مواد اولیه داروهای ش//یمیایی، کولر گازی، پارچ//ه و پرده توری، چهارش//اخ و پیس//تون خ//ودرو، در و پنجره پیویس//ی، انواع تس//مه، س//یلیکات س//دیم ازجمله محص//والت تولیدی واحدهای س//رمایهگذار خارجی در استان بهشمار میروند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین افزود: ش//یر اس//تریلیزه، پنیر س//فید، بس//تهبندی ش//ویندههای خانگی و صنعتی و صنایع بس//تهبندی نیز محصوالت مربوط به ش//رکتهای در حال نصب ماش//ینآالت و ساختوس//از با س//رمایهگذاری خارجی در شهرکهای صنعتی استان هستند.

راهاندازی مرکز آموزشی تخصصی بستهبندی ‹

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در راستای فرهنگس//ازی و حمایت از بستهبندی در تالش//یم مرکز آموزشی عالی تخصصی با هدف تربیت نیروی انسانی مشاور حوزه بستهبندی راهاندازی کنیم.

خانپ//ور همچنین در حاش//یه س//مینار س//اختار و خدمات س//ازمان جهانی بس//تهبندی با اعالم این مطلب افزود: در جامعه امروز بستهبندی از اهمی//ت زیادی برخ//وردار بوده و نقش اساس//ی در صادرات محصول دارد و بس//تهبندی تخصصی یکی از ضرورتهای دس//تیابی به بازارهای جهانی اس//ت که خوشبختانه با ش//کلگیری خوشه صنعتی بستهبندی گام موثری برای توس//عه این صنعت در اس//تان برداشته شده است. وی با اش//اره به عضویت ایران در سازمان جهانی بستهبندی )wpo( تصریح کرد: عضویت ایران در این سازمان میتواند زمینه استفاده از ظرفیتهای سازمان بستهبندی جهانی را در پیشبرد اهداف توسعه صنعت بستهبندی ایج//اد کند. برگ//زاری دورههای آموزش//ی، همکاری کش//ورهای عضو، برگزاری نمایشگاههای تخصصی مش//ترک، مسابقههای طراحی، تربیت نیروی انسانی مشاور در حوزه بستهبندی ...و ازجمله مزیتهای عضویت در این س//ازمان است. خانپور توس//عه فرهنگ بستهبندی، رفع نیازهای آموزش//ی کارکنان واحدهای صنعتی در حوزه بستهبندی، خدماتدهی فنی و مش//اورهای در حوزه طراحی ماش//ینآالت و فروش، ش//رکت در نمایش//گاههای داخلی و بینالمللی، توس//عه بازار، آشنایی با فناوریهای جدید و ارتباط با کشورهای موفق را از مهمترین اقدامات این شرکت در حوزه خوش//ه صنعتی بستهبندی نام برد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان از فعالیت 200 واحد در حوزه بستهبندی در استان خبر داد و گفت: 70 درصد از این واحدهای تولیدی در حوزه پلیمر، 13 درصد سلولزی و 71درصد شیشه، فلز و سایر بستهبندیها فعالیت میکنند.

خانپ//ور در پایان از برگزاری مس//ابقه طراحی بس//تهبندی با همکاری سازمان جهانی بستهبندی )wpo( در سال آینده در ایران خبر داد.

قابل بیان اس//ت، در این سمینار تخصصی یک روزه که با حضور 200 نفر از واحدهای صنعتی و تولیدی حوزه بس//تهبندی و مشاوران خدمات فناوری و کسب وکار برگزار شده بود پروفسور کیث آلفرد پیرسون، دبیر کل س//ازمان جهانی بستهبندی به معرفی این سازمان و تشریح وضعیت بستهبندی در جهان پرداخت و گفت: بستهبندی در توسعه پایدار جوامع نقش تعیینکننده دارد و ایران میتواند با داش//تن بستر مناسب در این صنعت گام موثری برای عضویت در این سازمان و آموزش بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.