اشتغال بیش از 35هزار نفر در شهرکهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رواب//ط عمومی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در پاسخ به گفتوگوی یکی از نمایندگان سابق مجلس به خبرگزاری بس//یج اعالم کرد: به کار بردن عبارت «تعطیلی 05درصد ش//هرکهای صنعت//ی»از نظر محتوایی، درست نیست.

به گزارش گسترش صنعت، روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در پاسخ به گفتوگوی یکی از نمایندگان س//ابق مجلس به خبرگزاری بس//یج اعالم کرد: ب//ه کار بردن عبارت «تعطیلی 05درصد ش//هرکهای صنعتی» از نظر محتوایی، درست نیست.

براس//اس این گزارش، در این جوابیه آمده اس//ت: براساس آمار و مس//تندات موجود درحال حاضر هیچ شهرک صنعتی در کشور وجود ندارد که فعالیت تمامی واحدهای مستقر در آنها متوقف باش//د. همچنین از آغاز تاسیس سازمان تاکنون 13هزار و 302 واحد فعال هستند. براساس بررسیها تا پایان سال گذشته 91درصد واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی غیرفعال بودهاند که در امس//ال با توجه به اقدامات و اجرای برنامههای حکایتی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 9هزار و 680 واحد صنعتی متوقف در داخل شهرکها و نواحی صنعت//ی، دوباره به چرخه تولید بازگش//تهاند. الزم به یادآوری اس//ت در همین زمان 2هزار و 7۴ واحد صنعتی جدید در این شهرکها به بهرهبرداری رسیده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: همچنین در این بازه زمانی از طریق طرح رونق 0۴51واحد و طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی که با مشکالتی مانند توقف یا فعالیت کمتر از ظرفیت اس//می روبهرو بودهاند، موفق به دریافت تسهیالت ط//رح رونق ش//دهاند که براس//اس آخرین گ//زارش نظارتی دریافت شده از سامانه بهینیاب 961 طرح و واحد نسبت به افزایش ظرفیت تولید یا راهاندازی طرح اقدام کردهاند که این موض//وع به افزایش 6هزار و 87 نفر نیروی انس//انی جدید در این واحدها و طرحها منجر شده است. عالوهبر این، 59 واحد صنعتی از واحدهای دریافتکننده تس//هیالت درحال حاضر موفق به صادرات محصوالت و خدمات خود به بازارهای هدف شدهاند.

نکته پایانی اینکه نهضت راهاندازی دوباره واحدهای متوقف از آغ//از فعالیت دولت تدبیر و امی//د همواره مورد توجه بوده و این امر منجر ش//ده اس//ت که 3هزار و 325 واحد صنعتی غیرفعال با اشتغال 35هزار و 562 نفر در شهرکها و نواحی صنعتی دوباره راهاندازی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.