تامین کسری برق شهرک صنعتی اشتهارد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز از تامین کس//ری برق شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعت//ی اس//تان الب//رز، جهانگی//ر ش//اهمرادی درباره وضعیت کسری برق ش//هرک صنعتی اش//تهارد اظهار ک//رد: در حال حاضر مجموع دیماند فروخته ش//ده ش//رکت توزیع نیروی برق در شهرک صنعتی اشتهارد بیش از 300 مگاوات است.

ش//اهمرادی با بیان اینکه با این وجود مجموع برق تامین ش//ده حدود 021مگاوات اس//ت که از این میزان 69مگاوات از محل پس//ت 36/02کیلووات ش//هرک و ۴2 مگاوات نیز از پست 36/02کیلووات شهر مسکونی اشتهارد تامین میشود، افزود: اقدامات شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در دو سال اخیر شامل امضای دو توافقنامه با شرکت برق منطقهای در سال 93 برای احداث دو پست سیار در مجموع به میزان 60 مگاوات بوده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تاکید کرد: باوجود پرداخت کل حقالسهم شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز از این توافقنامهها تاکنون ظرفیت 03مگاوات از توافقنامهها به بهرهبرداری رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.