اتصال3۹ درصد صنایع مازندران به شبکه گاز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مازندران با اشاره به توسعه زیرساختها در حوزه صنعتی اس//تان گفت: 93 درص//د واحدهای صنعتی مازندران به شبکه گاز متصل ش//دند. به گزارش گسترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان مازندران، سیدمصطفی موسوی اظهار کرد: پروژههای عمرانی اولویتدار ش//هرکها و نواحی صنعتی در استان اجرایی میش//وند. موسوی افزود: شرکت ش//هرکهای صنعتی با وجود محدودیتهای مالی توانس//ته خ//وب عمل کند و در دهه فجر امس//ال 8 پ//روژه بزرگ در شهرکهای صنعتی استان گشایش یافت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران تصریح کرد: گازرسانی به شهرکهای صنعتی، زیرسازی و آسفالت شهرکها و گشایش دو تصفیهخانه ب//زرگ از مهمترین این پروژهها بوده اس//ت. موس//وی بیان کرد: تصفیهخانه بزرگ ش//هرک صنعتی بشل با ه//زار و 500 متر و تصفیهخانه فاضالب ش//هرک صنعتی جویبار با 750 متر زیربنا در استان گشایشیافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.