همکاری با خارجیها برای ترمیم زخمهای صنعت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در چند س//ال اخیر با روی کار آمدن استانداردهایی مانند ایمنی و بهداش//ت ش//غلی ( ۱۰۰۸۱ و)OHSAS استاندارد زیس//تمحیطی (۱۰۰۰۴۱ OSI)توجه به مدیریت ریس//ک بیش//تر ش//ده اس//ت بنابراین، از آنجا که صنایع به بهداشت، ایمنی و محیطزیس//ت(ESH) نیاز دارند، س//ازمان مدیریت صنعتی بنا بر مس//ئولیتی که برعهده دارد، موضوع مشاوره و آموزش به صنایع را در دستور کار خود قرار داده است.

برای ای//ن منظور، س//ازمان مدیریت صنعتی ب//ا همکاری شرکت بینالمللی مش//اوره مدیریت (آرتور د. لیتل)، سمینار مشترکی با عنوان «مدیریت ریسک» در حوزههای «نفت، گاز و پتروش//یمی»، «حملونقل» و «ایمنی ساختمان» ۲ اسفند در محل ساختمان شماره ۲ این سازمان با حضور محمدعلی محم//دی مدیرعامل س//ازمان مدیریت صنعت//ی، حمیدرضا عجمی مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علیمحمد گودرزی، معاون پژوهش و توسعه کسبوکار سازمان مدیریت صنعتی، اس//تفان واتس//ون مدیر مشاوره ش//رکت بینالملل (آرتور د. لیتل) و جمعی از کارشناس//ان بهداش//ت، ایمنی و محیطزیس//ت برگزار کرد. این س//مینار با رویکرد پیشگیرانه در ای//ن صنایع بهمنظ//ور دادن راهکارهایی برای ایجاد تغییر پایدار در شیوههای مدیریت ریسک و عملکرد کسبوکار بود.

ه//دف اصلی این س//مینار ایجاد فرصتهایی ب//رای تغییر رویک//رد و بهب//ود برنامههای جاری مدیریت ریس//ک، ایمنی و کاه//ش احتم//ال رویارویی ب//ا حوادث عم//ده عملیات در حوزههای پرخط//ر در صنایع بود. «نیاز به رهبری اثربخش»، «ایج//اد یک فرهنگ پش//تیبان و انجام اثربخ//ش عملیات»، «بازرس//ی و تعمی//رات تجهی//زات» و «برنامهه//ای مدیریت شایستگی پیمانکاران» از دیگر موضوعات این سمینار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.