وابستگی به انرژیهای فسیلی تا ۰۳ سال آینده

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ششمین همایش رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (ایتک) صبح روز گذشته در محل دانشگاه ته//ران افتتاح ش//د و ت//ا عصر امروز (۴ اس//فند) ادامه خواهد داشت. به گزارش گسترش صنعت، ششمین همایش رویکردهای نوین در نگهداشت ان//رژی (ایتک) ب//ا هم//کاری وزارت نفت، وزارت نیرو، س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت، ش//رکت ملی برق و ش//رکت ملی نفت و گاز قزاقستان در حال برگزاری اس//ت. در این همایش، دانشجویان رش//تههای مختلف ازجمله معم//اری و برق و نیز ش//رکتهای فع//ال در زمین//ه انرژیه//ای نو در کنار نمایندگان ات//اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران و نمایندگان دولت قرار گرفتند ت//ا در زمین//ه دس//تاوردهای علم//ی و نیازهای واقع//ی ایران ب//ه این نوع انرژی تب//ادل اطالعات کنند. مع//اون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو یکی از س//خنرانان این همایش بود. علیرضا دائمی که به نظر میرسید وقت زیادی برای تهیه پاورپوین//ت س//خنرانی خود صرف ک//رده در این همایش به ارائ//ه آمارهای مل//ی و بینالمللی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.