شهرهای شمالی قطعی گاز نداشتند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نایبرییس کمیس//یون انرژی مجلس با بیان اینکه شهرهای شمالی قطعی گاز نداش//تهاند، گفت: ترکمنستان پس از پشت سر گذاشتن بحران سرما در شهرهای شمالی روزانه ۰۱میلیون مترمکعب گاز به ایران صادر میکند.

س//یدعلی ادیانی با اش//اره به افت دما در شهرهای شمالی به خانه ملت گفت: براس//اس گزارش//ات دریافتی هیچگونه قطعی گاز در ش//هرهای ش//مالی گزارش نش//ده اس//ت، البته پس از پشتس//ر گذاش//تن بحران س//رما در یک ماه اخیر در شهرهای شمالی ترکمنستان اقدام به صادرات گاز در ایران کرد.

نماینده مردم قائمش//هر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ترکمنس//تان پس از بحران سرما ۰۱میلیون مترمکعب گاز به خطوط لوله ایران صادر کرد، افزود: در زمان سرما و افت دما مدیریت درس//ت مصرف ازسوی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، مدیران ارشد مازن//دران و مردم اعمال ش//د که در آن مقطع با افت فش//ار گاز مواجه نشدیم.

خط لوله دامغان- س/اری فش/ار گاز مازندران را ‹ تقویت میکند

ادیان//ی ادام//ه داد: مدیریت و توزیع درس//ت درکنار مصرف بهینه توانست مشکل کمبود گاز در استان مازندران و شهرهای شمالی را رفع کند.

وی با بیان اینکه ترکمنستان پیش از این اقدام به قطع گاز در شرایط بحرانی کرده بود، یادآور شد: پیش از این نیز ترکمنستان دو بار چنین اقدامی داش//ته، یک بار در س//ال ۶۸ که سرمای سختی بر کش//ور حاکم بود گاز مناطق شمالی قطع شد اما این بار ترکمنستانیها با توجه به مدیریت مصرف ازسوی ایران اقدام به صادرات گاز کردند.

نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اقدامات انجام ش//ده برای بینیازی از صادرات گاز ترکمنستان تصریح کرد: برای تامین گاز مازندران و استانهای شمالی خط لوله انتقال گازی از دامغان به س//اری کشیده شده که با اتمام آن فشار گاز شهرهای شمالی تقویت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.