قراردادهای بزرگ نفتی تا ۳ ماه آینده

معاون امور بینالملل وزارت نفت خبر داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت گفت: ش//رکتهای خارجی بی//ش از ما به همکاری در صنعت نف//ت ایران عالقهمند هس//تند بنابراین ما خوشبینیم که تا ۳ ماه آینده قراردادها منعقد میشوند.

امیرحس//ین زمانینیا، مع//اون امور بینالمل//ل و بازرگانی وزیر نفت درباره تمهیدات اندیش//یده شده از سوی ایران برای مقابله با تحرکات ترامپ و البیهای صهیونیستها علیه ایران در جلوگیری از ورود شرکتهای بینالمللی به صنعت نفت ایران به ایلنا گفت: ما یک سال است که بهطور مداوم و شبانهروزی با شرکتهای خارجی مذاکره میکنیم و اظهار عالقه آنها برای ورود به صنعت نفت ایران بسیار بیشتر از ماست.

وی افزود: بس//یار خوش//بینم ک//ه تا ‪۳ ۲،‬ ماه آینده نخس//تین ق//رارداد ب//زرگ را منعقد میکنیم و بهتدریج نی//ز بقیه قراردادها بسته میشود.

زمانینیا تصریح کرد: برجام این فرصت را به ما داده که با وجود تحرکات البیهای صهیونیس//تها و نتانیاه//و هرکس مفاد آن را رعایت نکند ایزوله شود.

وی ادامه داد: نتانیاهو سعی کرد در روند مذاکرات برجام اخالل به وجود بیاورد ولی موفق نش//د و اکنون نیز موفق نخواهد ش//د زیرا ثبات سیاس//ی و امنیتی که در ایران وجود دارد پروژهه//ای ما را جذاب میکند. ما این موضوع را در مذاکرات با شرکتهای خارجی به وضوح دریافتهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.