نظارت بر تخلفات ساختوساز در پایتخت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نظارت بر ساختوس//از در تهران س//االنه باعث کاه//ش ۵۱درصدی حوادث س//اختمانی شده است. س//ازمان نظام مهندسی اس//تان تهران روز گذشته در طرح ضربتی بازرس//ان خود را در حوزههای گودبرداری، س//ازه، معماری، برق و مکانیک و ایمنی کارگاههای ساختوس//از به ساختمانهای شهر تهران فرستاد تا از چگونگی اجرای مقررات ملی س//اختمان در ساختمانهای در حال ساخت اطالع پیدا کنند. حمیدرضا خوش//دل، معاون خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندس//ی اس//تان تهران به ایرنا گفت: بهدلیل افزایش ح//وادث در بناها و کاهش کیفیت س//اختمانها، س//ازمان نظام مهندس//ی از س//ال ۱۹ اقدامات خود را در بازرس//ی ش//هری آغاز کرد. وی ادامه داد: در س//ال ‪۰۵۲ ۵۹،‬ نفر از کارشناس//ان و بازرسان سازمان به بررس//ی عملکرد مهندسان ناظر و عضو این س//ازمان پرداختند. وی تصریح کرد: روز گذش//ته مانوری با عنوان بازرس//ی از ساختمانهای شهر تهران در بحث سازه، معماری، برق ...و انجام شد. خوشدل با اشاره به اینکه در طول این ۴سال بازرسیها باعث افزایش کیفیت ساختوساز و کاهش گودبرداریهای پرخطر ش//ده گفت: بهطوریکه سال گذشته ۳هزار و ۰۵۳ گودبرداری پرخطر داشتیم که امسال به ۲هزار و ۰۰۲ گودبرداری پرخطر رس//یدهایم. وی تاکی//د کرد: کیفیت ساختوس//ازها ۰۱ ت//ا ۵۱ درصد افزایش مییابد. وی تصریح کرد: در ۴ س//ال اخیر ۰۴هزار بازدید انجام شده که از این تعداد ۰۱هزار مورد گزارش خالف به مراجع ذیربط ارس//ال شده است. بعد از صدور پروانه س//اختمان مهندسی از زمان گودبرداری تا پایان ساختمان ناظر بر ساختوساز هستند و عملکرد مجری ذیصالح و سازندگان را کنترل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.