بازگشت هواپیماهای زمینگیر به آسمان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

تامی//ن قطعات یکی از مهمترین عناصر حیات ش//رکتهای هواپیمایی اس//ت. بهعبارتدیگر یک شرکت هواپیمایی که با صرف هزینهای کالن موفق به خرید هواپیمایی میش//ود، چنانچه نتواند قطعات آن را تامین کند با کوچکترین نقص، زمینگیر میشود. این در حالی است که حتی زمینگیری هواپیماها نیز هزینه سنگینی را برای مالکان آنها رقم میزند چراکه ش//رکت فرودگاههای کشور برای تامین پارکینگ از شرکتهای هواپیمایی وجوهی دریافت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.