«تولیددستهای» چالش داخلیسازی قطعات کشندهها

آغاز طرح ارزیابی نمایندگیهای خدمات پس از فروش سایپادیزل معمای عرضه خودرو در بورس کاال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران طرح ارزیابی خدمات پس از فروش نمایندگیها و تعمیرگاههای مجاز را آغاز کرد.

مدیر شبکه و آموزش نمایندگیهای شرکت خدمات فن//ی رنا از آغاز ط//رح ارزیابی خدمات پ//س از فروش نمایندگیها و تعمیرگاههای مجاز این شرکت در کشور خبر داد و گفت: در این طرح ۱۴ نمایندگی ارائهکننده خدمات پس از فروش محصوالت س//ایپادیزل در سطح کشور ارزیابی و رتبهبندی میشوند.

محمدرضا مهری تشریح کرد: شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران مجری و ناظر بر ارزیابیهای س//االنه س//تاد و مجموع//ه نمایندگیه//ای مجاز ش//رکتهای خدم//ات پ//س از فروش خودرو، بر اس//اس اس//تاندارد ش//رایط و ضوابط خدمات پس از فروش مصوب وزارت صنعت معدن و تجارت اس//ت که در س//ال جاری اقدام به ارزیابی مجموع//ه نمایندگیهای مجاز خواهد کرد و مهلت زمان//ی برای اتمام فرآیند ارزیابی ۳ماه نخس//ت سال ۶۹ است.

وی درب//اره رتب//ه نماین//دگان خدمات فن//ی رنا در ارزیابیهای سال گذش//ته افزود: با توجه به تغییرات به وجود آمده شیوهنامه جدید و سختگیرانه شدن موضوع، امتیاز همه ش//رکتهای خدم//ات پس از فروش در این ش//اخص کاهش یافته اس//ت بهطوریکه با اعالم نتایج نهایی امتیازها ب//ه تفکیک نمایندگیها، وضعیت رنا در این قسمت با توجه به شیوهنامه جدید دچار افت شد اما نسبت به ش//رکتهای ارزیابی شده رتبه باالتری کسب کردهایم.

مه//ری ادام//ه داد: در ش//اخص رضایت مش//تریان و رضایت نمایندگیها نیز ش//اهد افزایش امتیاز نسبت به دوره گذش//ته بودیم. با توجه به این نکته که بخشی از امتی//از و رتبه نهایی ش//رکتها اختصاص به امتیازهای مجموع//ه نمایندگیه//ای مج//از دارد این ش//اخص از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مدیر ش//بکه و آموزش نمایندگیه//ای خدمات فنی رنا با اش//اره به الزام ارزیابیها بهصورت سر زده، توجیه مدی//ران نمایندگیهای مجاز در جهت ارائه هرچه بهتر فرآینده//ای کاری نمایندگیها را با اهمیت دانس//ت و گفت: در اینباره آموزش اس//تاندارد ش//رایط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو، ارائه مشاوره کارشناسان منطقهای به مجموع//ه نمایندگیهای مناطق در جهت برخ//ی الزامات جدید، پیشارزیاب//ی از نمایندگیها در محل نمایندگیها با چک فهرست ارزیابی و ارائه برنامه اقدامات اصالحی زمانبندی ش//ده، از مجموعه اقدامات شرکت خدمات فنی رنا است.

چند روز پیش مدیرعامل سایپا از عرضه محصوالت این ش//رکت در بورس کاال خبر داد در همین راس//تا بهتازگی امیدنامه پذیرش سراتو در بورس کاالی ایران منتشر شده است.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، بهط//ور تقریبی یک س//ال پیش ب//ود ک//ه مدیرعامل ب//ورس کاال اعالم کرد که براس//اس برنامهریزیهای انجام ش//ده پراید را از طریق اوراق سلف م//وازی و از دریچه بورس کاال تامی//ن مالی خواهد کرد. بعد از اعالم این خبر صحبته//ای زیادی درباره پذیرش یا پذیرش نش//دن این کاال در بورس ش//د، قیمتگذاری خ//ودرو موضوع مهمی بود که مان//ع حقوقی برای عرضه اوراق س//لف موازی خودرو در بورس ایجاد میکرد چراکه برای این کار الزم بود این خودرو در بورس کاال پذیرش و کشف قیمت شود اما از آنجایی که پراید از طریق شورای رقابت قیمتگذاری میشود قابلیت کشف قیمت در بورس کاال را نداشت.

حال بعد از گذشت ماهها، هفته گذشته مدیرعامل سایپا در همایش بینالمللی صنعت خودرو از پذیرش سراتو در ب//ورس کاال خب//ر داد اما در آن زم//ان امیدنامهای از این پذیرش منتشر نشده بود که بتوان از جزئیات این پذیرش اخبار مستندتری در اختیار داشت.

ب//ورس کاال بهتازگ//ی امیدنامهای منتش//ر ک//رده که گویای پذیرش س//راتو در بورس کاالست. به نظر میرسد بورس کاال و گروه س//ایپا به تفاهمهایی دست یافتهاند تا خودروهایی که مش//مول قیمتگذاری نمیشود را بتوانند از طری//ق اوراق س//لف موازی تامین مال//ی کنند. در این امیدنام//ه آمده که درخواس//ت پذی//رش کاالی خودروی س//راتو تولیدی ش//رکت س//ایپا و از طریق شرکت تامین س//رمایه لوتوس پارس//یان ۵۲ دیماه به ش//رکت بورس کاالی ایران ارائه ش//د و در نودمین جلسه هیات پذیرش بورس کاالی ایران در ۹۱ اسفندماه موردبحث و تبادلنظر قرار گرفته و پذیرش آن به تصویب رسیده است.

عرضهکننده یعنی س//ایپا متعهد شده که شرایط عرضه را بهگون//های فراه//م کند که حداقل ۴ ب//ار عرضه در ماه انجام ش//ود و در صورت وجود تقاضا با نظر بورس نسبت ب//ه عرضه اقدام کند. موضوع کش//ف قیمت این خودرو از مواردی اس//ت که میتواند جای بحث داشته باشد چراکه این کاال باید از طریق عرضه و تقاضا کش//ف قیمت ش//ود و در صورت عرضه نش//دن به مقدار نیاز بازار فش//ار تقاضا میتوان//د قیمت این کاال را بی//ش از آنچه ارزش دارد باال بب//رد. اینکه آیا درباره جزئی//ات این موضوع صحبتهایی بین دو طرف شده یا خیر را در حال حاضر کسی نمیداند اما دیر یا زود میتوان از این قسمت از پازل عرضه خودرو در بورس کاال سر درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.