فروش نوروزی ایرانخودرو آغاز شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فروش نوروزی محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو برای پاسخگویی به مش//تریان و تامین نیاز بازار در روشهای متنوع از اول اس//فند آغاز شد.

به گزارش ایکوپ//رس، در فروش نوروزی ایرانخودرو محصوالت این ش//رکت به روشهای متنوعی به فروش میرس//د تا گروههای مختلف درآمدی قادر به انتخاب و نامنویسی خودروهای موردعالقه خود باشند.

فروش قطعی ویژه نوروز ‹

در ای//ن روش فروش خانواده پژو ۵۰۴، پژو ۶۰۲، س//مند، رانا، تندر و دنا به مش//تریان عرضه میشود. زمان تحویل خودروها ۰۶ و ۵۷ روز پیشبینی و س//ود مشارکت مقطوع نیز تعیین شده است. نصب آپشن دزدگیر کارخانهای برای محصوالت ۶۰۲ و رانا نیز به انتخاب و خواست مشتری انجام میشود.

پیش فروش عمومی ‹

طرح مشارکت در تولید از روشهای فروش ایرانخودرو برای استفاده از س//رمایه مشتریان برای تولید با اختصاص سودهای مناسب برای آن است. متقاضیان میتوانند محصوالت قابل عرضه ایرانخودرو را با زمان تحویل تیر تا اس//فند۶۹ و با سود مش//ارکت ۴۲ تا ۶۲درصد انتخاب و نامنویسی کنند. سود انصراف نیز ۲۲ تا ۵۲درصد تعیین شده است.

پیشفروش عادی ‹

در روش پیشفروش عادی اس//فندماه محصوالت آریسان، پژو ۷۰۲، پ//ژو ۶۰۲، پژو ۵۰۴، پارس، س//مند، دنا، تندر ۰۹، رانا و س//وزوکی به ص//ورت پرداخت یک و دو ودیعهای ب//ا اختصاص هدیه فروش تعهدی عرضه شده است. سود مشارکت در این طرح فروش از ۱۲ تا ۵۲درصد متغیر بوده و س//ود انصراف نیز ۹۱ و ۱۲درصد تعیین شده است. زمان تحوی//ل خودروها نیز در این فروش ش//هریور ت//ا آذر ۶۹ درنظر گرفته شده است.

همچنی//ن در پیشف//روش عادی امکان نامنویس//ی براس//اس گروه محصوالت نیز با موعد تحویل ش//هریور و مهر ۶۹ فراهم شده است. در این فروش گروه محصوالت پارس، ۵۰۴، هایما و دنا با س//ود مشارکت ۱۲ و ۳۲درصد و س//ود انصراف ۰۲ و ۱۲درصد به مش//تریان پیشنهاد شده است.

پیشفروش پلکانی ‹

پیشفروش پلکانی ۴ مرحلهای، دیگر روش فروش اسفند محصوالت ایرانخودرو است. نرخ س//ود مشارکت در این طرح رقابتی بوده و بین ۲۲ تا ۵۲درصد تعیین ش//ده اس//ت. این طرح دس//تکم ن//رخ انصراف ۰۲درص//د را تضمین میکند. محصوالت عرضه ش//ده برای تحویل در مهر و دی ۶۹ شامل خانواده پژو ۶۰۲ هاچبک و صندوقدار، خانواده پژو ۵۰۴، خانواده س//مند و پژو پارس و خانواده رانا و دناست. هدیه فروش تعهدی از دیگر مزایای طرح پیشفروش پلکانی است.

شرایط ویژه فروش وانت آریسان ‹

خودرو کار وانت آریس//ان از دیگر محصوالت ایرانخودرو است که به ص//ورت فروش اعتباری منعطف با زمان تحویل ۰۱ روزه عرضه ش//ده است. در این شیوه فروش، مشتری میتواند پس از پرداخت وجه اولیه، مابهتفاوت قیمت خودرو را به انتخاب خود در بازه زمانی ۲۱ تا ۶۳ ماه و با نرخ سود ۴۱ تا ۸۱درصدی پرداخت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.