اعالم شرایط شمارهگذاری خودروهای مزایدهای

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی مهندس//ی و خدم//ات ترافیک پلیس راهور ناجا مدارک و ش//رایط شمارهگذاری خودروهای مزایدهای را اعالم کرد.

به گ//زارش عصرخ//ودرو، ش//هروندانی ک//ه تصمیم به شمارهگذاری خودروی مزایدهای دارند، میتوانند با حضور در مراکز ش//مارهگذاری پلیس راه//ور ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای شمارهگذاری اقدام کنند.

در همین راس//تا س//رهنگ س//عید روحی، معاون فنی مهندس//ی و خدم//ات ترافیک پلیس راه//ور ناجا با اعالم اینکه برای ش//مارهگذاری خودروی مزای//دهای، پرداخت دی//ون دولتی (عوارض ش//هرداری، دارائ//ی ...و ) و هزینه ش//مارهگذاری الزامی اس//ت، گفت: متقاضی باید مدرک احراز هویت( شناس//نامه ی//ا کارت ملی ی//ا گواهینامه یا گذرنامه معتبر)، کاردکس تنظیم ش//ده از س//وی مرجع مزایدهگذار و همچنین مدرک سکونت مالک ارائه دهد.

معاون فنی مهندس//ی و خدم//ات ترافیک پلیس راهور ناجا در ادامه توضیح داد: خودرو نباید در س//ن فرسودگی باشد (وس//یله نقلیه مزایده از سوی س//تاد مبارزه با مواد مخدر، س//ازمان جم//عآوری و فروش ام//وال تملیکی در صورت دارا بودن پیش//ینه ش//مارهگذاری از ش//رط سن فرسودگی معاف هستند.)

همچنین براس//اس گفته س//رهنگ روحی، ارائه س//ند ف//روش کارخانه ب//رای خودروهای تولید داخل یا اس//ناد گمرکی ب//رای خودروه//ای وارداتی در صورت نداش//تن پیش//ینه ش//مارهگذاری هم الزامی است. (وس//ایل نقلیه مزایده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از ارائه سند فروش کارخانه سازنده معاف هستند).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.