جلوگیری از تردد خودروهای غیراستاندارد دستاورد طرح سیمفا

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس س//تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: همه مراکز معاینه فنی ش//هر تهران به س//امانه س//یمفا متصل ش//دهاند و دیتای آنه//ا در اختیار این سامانه قرار گرفته است.

س//ید نواب حسینیمنش در گفتوگو با خبر خودرو افزود: طرح سامانه سیمفا سراسری بوده و با همکاری وزارت کش//ور در حال اجراس//ت و خوشبختانه بیشتر مراکز معاینه فنی کشور به این سامانه متصل شدهاند.

وی در ادامه با اش//اره به هدف اجرای طرح س//یمفا تصریح کرد: پیش//نهاد راهاندازی س//امانه س//یمفا در سال ۳۹ از سوی ش//هرداری تهران به شورای اسالمی ارس//ال شد و پس از تایید در دستور کار وزارت کشور ق//رار گرفت و ه//دف از اجرای آن جلوگی//ری از تردد خودروهای آالینده و غیراس//تاندارد در س//طح کشور است و با اجرای طرح الایزد (طرح کاهش) این مهم محقق شده است.

حس//ینیمنش اذعان کرد: اتصال مراکز به س//امانه یکپارچ//ه معاینه فنی ایران (س//یمفا) از س//ال ۴۹ در مراکز معاینه فنی ش//هرهای کوچک آغاز ش//ده و در س//ال ۵۹ هم//ه مراکز کالنش//هرها نیز ب//ه آن متصل شدهاند.

رییس س//تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران خاطرنشان کرد: از شهروندان خواستاریم مراجعهها به مراکز معاینه فنی را به روزهای آخر سال موکول نکنند و هرچه سریعتر نسبت به دریافت برگه معاینه فنی از مراک//ز مجاز اق//دام کنند، البته مراک//ز در حال حاضر بهصورت دو ش//یفت تا ساعت ۱۲ آماده خدمترسانی به مراجعان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.