اعمال 83 استاندارداجباری در صنعت خودرو از دی 97

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پ//س از آنکه نمایندگان مجلس براس//اس ماده «۸۶» برنامه شش//م توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند، سازمان ملی استاندارد اقدام به افزایش و بروزرس//انی اس//تانداردهای ۵۵گانه کرد. بر این اساس در ش//هریور امس//ال و در یکی از جلسات ش//ورای سیاستگذاری خودرو مقرر ش//د استانداردهای خودرویی به ۱۸ اس//تاندارد افزایش یابد و بر این اس//اس تا ۳ س//ال آینده(۸۹۳۱) ۳۳ اس//تاندارد به استانداردهای موجود اضافه، پیادهس//ازی و اجرا شود و استانداردهای ۱۵ گانه ایمنی فعلی بروزرسانی خواهند شد. س//ازمان ملی استاندارد بهعنوان متولی این امر از مدتها قبل نس//بت به این مسئله اطالعرسانی الزم را انجام داده و ش//رکتها نیز ملزم به انجام اقدامات اصالحی شدهاند بهطوری که از ابتدای دی ۴۴ مورد از اس//تانداردها به مرحله اجرا گذاش//ته شد که بهطور عمده استانداردهای قدیمی بودهاند که بروزرسانی شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.