دولت ها هوادار سرسخت خودروهایی که سبز نیستند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

خودروهای برقی و هیبریدی این روزها هرچه بیشتر جای خود را در دل دولته//ا و مردم باز میکنند. دولتهای سراس//ر جهان برای این خودروها امتیازهای زیادی درنظر میگیرند هرچند دانش//مندان با تامین شارژ آنها با برق حاصل از زغالسنگ به شدت دچار چالش هستند اما این خودروها هر روز بیشتر از روز گذشته محبوبیت پیدا میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.