پیوند راهبردی سیتروئن و سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

لیندا جکسون موثرترین زن انگلیسی در صنعت خ//ودرو جهان و جزو یکصد زن برجس//ته انگلیس//ی در صنع//ت جهان و دریافتکنن//ده جایزه برتر در حوزه مدیران اجرایی اس//ت. از س//ال ۵۰۰۲م با عنوان مدیر مالی س//یتروئن انگلیس مش//غول به فعالیت بوده و در س//ال ۹۰۰۲، به عنوان مدیر مالی س//یتروئن فرانس//ه انتخاب ش//د. از ۰۱۰۲ تا ۴۱۰۲م به س//مت مدیرعاملی Managing( )director س//یتروئن انگلی//س و ایرلن//د درآم//د و از ۴۱۰۲ تاکنون، وی مدیرعامل «سیایاٌ»(OEC) نشان(برند) فرانسوی سیتروئن است. همزمان با چهارمین همایش بینالمللی صنعت خ//ودرو در اواخر بهم//ن، مدیرعامل س//یتروئن در گفتوگویی اختصاصی با سایپانیوز به موضوع همکاریهای سایپا و سیتروئن پرداخت.

€بس/یاری€از€کارشناس/ان€معتقدند€روند€کلی€قرارداد€ € س/ایپا€و€س/یتروئن€بس/یار€کند€اس/ت؛€با€توجه€به€اینکه€ قرارداد€پژو€و€ایرا €نخودرو€با€سرعت€بیشتری€پیش€رفته؛€ این€پرس/ش€مطرح€اس/ت€که€چرا€روند€قرارداد€س/ایپا€و€ سیتروئن€به€کندی€پیش€م €یرود؟

پرسش خوبی است اما موضوع مهم آن است که دلیل خاصی وجود ندارد جز اینکه ش//رکت سیتروئن و سایپا به طور طبیعی در ح//ال طی ک//ردن فرآیند مذاکرات خود هس//تند. زمان آغاز مذاکرات با س//یتروئن متفاوت با پژو اس//ت. هم//ه امور به طور ع//ادی پیش میرود و امیدوار هس//تیم در روزه//ای پایانی این فرآیند نهایی شود؛ براین اساس هیچ مسئله خاصی وجود ندارد و کندی در روند آغاز همکاریها مشاهده نمیشود. €

تا امروز خبری درباره محصوالتی که قرار است در ایران تولید و عرضه کنیم اعالم نکردهایم. ما دقیق و پیوسته در حال مطالعه بازار ایران هس//تیم و بهطور قطع با توجه به این بررس//ی س//بد محصوالت تکمیل خواهد شد.

€یعنی€تاکنون€محصوالتی€که€قرار€اس/ت€در€مذاکره€با€ € سایپا€برای€بازار€ایران€تولید€شوند،€مشخص€نشده€است؟

نوع محصوالت برای ما مش//خص ش//ده اما تاکنون درباره آنها اعالم رسمی نشده است.

€ام/ا€س/ایپا€برخی€خودروه/ا€را€در€قالب€ای/ن€قرارداد€ € معرفی€کرده€است؛€با€توجه€به€خودروهایی€که€سایپا€درباره€ آنها€اطال €عرسانی€کرده€آیا€باید€پی €شفرض،€خودروهایی€با€ قیمت€باالی€۰۵€میلیون€تومان€درنظر€گرفته€شود؟

ام//روز هدف نخس//ت س//یتروئن تولید و عرض//ه خودروهای بروزآمد و با فناوری باال همانند خودروهایی اس//ت که در س//ایر بازاره//ای جهانی تولید و عرضه میش//ود. برهمین اس//اس در حال مطالعه بازار و قیمتها هس//تیم تا به نتایجی برسیم که به احتمال زیاد متفاوت از این پیشداوری شما خواهد بود اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم.

€بنابرای/ن€این€احتمال€وج/ود€دارد€که€خودروهای€زیر€ € ۰۵€میلیون€تومان€نیز€در€سبد€محصوالت€شما€و€سایپا€قرار€ داشته€باشد؟

توجه به قیمت خودرو متناس//ب با توان خرید مشتریان یکی از موضوعات//ی اس//ت که در سراس//ر دنیا وج//ود دارد. در همه دنی//ا س//گمنت قیمتی وج//ود دارد که عمده تقاض//ای بازار در آن محدوده جا میگیرد زیرا در بس//یاری از کش//ورها با چنین موضوعاتی مواجه هس//تیم بنابراین برنامهریزی مشخصی برای آن مدنظر داریم. برنامه و هدف سیتروئن در ایران تولید خودرو با ساخت داخل افزونبر ۰۷درصد داخلیسازی است. اما تا زمانی که این مطالعات به نتیجه نرسد نمیتوان درباره آن پیشداوری کرد. اگرچه ساخت داخل خودروها میتواند چنین نتایجی را به دنبال داشته باشد.

€نظ/ر€ش/ما€درباره€هم/کاری€با€س/ایپا€چیس/ت€و€چه€ € چش €ماندازی€را€برای€این€همکاری€متصور€هستید؟

همکاری س//یتروئن و س//ایپا راهبردی بوده و برای بلندمدت طراحی ش//ده اس//ت. ای//ن هم//کاری در اس//تراتژی جامع پژو س//یتروئن جایگاه ویژهای دارد و همانطور که ژانکریستوفکمار در صحبته//ای گذش//ته خود عنوان کرده با س//ایپا یک پیوند ۰۵س//اله داریم و کمتر شرکتی در دنیا وجود دارد که سیتروئن با آن پیوندی با چنین قدمتی را دارا باشد. بنابراین تالش داریم که آن را توسعه دهیم.

€ب/ا€توجه€به€اینکه€قرار€اس/ت€در€نیمه€نخس/ت€س/ال€ € آینده€یکی€از€محصوالت€مشترک€سایپا€و€سیتروئن€عرضه€ شود.€این€محصول€چیست؟

با توجه به اینکه س//یتروئن بهصورت انحص//اری حق واردات خودروه//ای نش//ان(برند) خود را به ش//رکت مش//ترک س//ایپا سیتروئن داده، توافق ش//ده در سال ۸۱۰۲م نخستین محصول سایپاکاش//ان عالوه بر محصوالت//ی که برنامه تولی//د آنها را در ش//رکت مش//ترک داریم به ب//ازار عرضه ش//ود. احتم//ال دارد محصولی که ش//ما از آن مطلع هس//تید، سی۴ باشد اما موضوع مهم این است که سی۴ یک محصول وارداتی است و قرار نیست در ایران تولید ش//ود. مایل هس//تیم برای مدتی محصوالتی که س//ایپا کاشان عرضه میکند را محرمانه نگه داریم. به طور حتم در آینده نزدیک درباره آنها اطالعرس//انی میشود اما هنوز زمان آن فرا نرسیده است.

€مردم€ایران€س/یتروئن€را€با€ژیان€و€زانتیا€م €یشناسند.€ خودروهایی€که€در€محدوده€قیمتی€پایینی€قرار€داشتند€و€ از€کیفی/ت€باالیی€نیز€برخوردار€بودن/د.€باوجود€آنکه€بازار€ خودرو€ایران€بیش/تر€طال/ب€خودروهای€زی/ر€۰۵€میلیون€ تومان€اس/ت€اما€ب/ه€نظر€م €یرس/د€در€قرارداد€س/یتروئن€ و€س/ایپا€تولی/د€خودروه/ای€ب/االی€۰۵€میلی/ون€توم/ان€ برنام €هریزی€شده€است.€آیا€شما€برای€محدوده€قیمتی€زیر€ ۰۵€میلیون€تومان€برنام €های€دارید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.