با‹رونمایی‹از‹محصوالت‹جدید‹در‹هفته‹آینده‹انجام‹م‹یشود آغاز‹همکاری‹رسمی‹‹مشترک‹فولکس‹و‹ماموت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

فولک//س واگ//ن آلمان و گ//روه صنعتی ماموت در حالی بر س//ر همکاری مش//ترک با یکدیگر به توافق رس//یدهاند که قرار است این دو شرکت در ماه جاری، به طور رس//می اعالم همکاری کرده و حتی از برخی محصوالت مدنظر خود برای عرضه در ایران نیز رونمایی کنند.

از مدتها قبل زمزمه حض//ور فولکسواگن در ایران ش//نیده میش//د و اگرچه ابت//دا صحبت از همکاری این غول آلمانی با ایرانخودرو و س//ایپا ب//ود، با ای//ن حال فولکس//یها به س//مت بخش خصوصی تغییر مسیر دادند.

در نهایت با توجه به اعالم نیمه رسمی مسئوالن وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و همچنین ثبت ش//رکتی مش//ترک به نام «ماموت خ//ودرو» در ایران، مشخص شد فولکسواگن خودروساز بزرگ جهان، با گروه صنعتی مام//وت به توافقاتی برای همکاری رس//یده اس//ت. به گزارش خ//ودروکار، هرچند هنوز مس//ئوالن هیچ کدام از دو ش//رکت موردنظر به صورت رسمی از عقد قرارداد مشترک و همکاری با یکدیگر صحبت به میان نیاوردهاند، با این حال مرد شماره یک ماموت از اعالم رسمی این خبر در اس//فند ماه امسال میگوید. مهرزاد ف//ردوس اعالم کرده ک//ه در هفتههای آینده باید منتظر خبرهای خوب//ی درباره همکاری ماموت و فولکس واگن بود. بر این اس//اس شنیده میشود در هفتههای آینده، از محصوالت مدنظر فولکس واگ//ن در ایران رونمایی ش//ده و از س//ال آینده، فعالیت مش//ترک فولکسواگ//ن در ایران با تولید محصوالتی مانند پولو آغاز خواهد شد.

بررس//ی تاخی//ر ورود فولکسواگ//ن ب//ه ایران و انعق//اد ق//رارداد بیس//روصدای این ش//رکت با ش//ریک ایرانی خ//ود ماموت نش//ان میدهد که این ش//ریک آلمانی حساس//یت باالیی نسبت به خودروهای تولیدی در ایران دارد. بررس//ی روند ورود فولکسواگ//ن ب//ه صنعت خ//ودرو ایران از ابتداییتری//ن روزهای ورود تا امروز نش//اندهنده در پیشگرفتن س//ازوکاری متفاوت اس//ت. آنجا ک//ه خبر امض//ای تفاهم فولکسواگ//ن با ماموت بع//د از بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از این واحد صنعتی به طور رسمی اعالم و پس از آن از سوی منصور معظمی رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تایید شد تا نحوه انتخاب قطعهس//ازان همکار این شرکت که بازهم رویهای متفاوت درپیش گرفته ش//د و حال نیز با ثبت شرکتی جدید به نام ماموت خودرو، عملیات برای فعالیت جدی این ش//رکت به طور رس//می کلید خورده اس//ت. حال ش//نیدهها حاکی از آن است که گروه صنعتی ماموت در هفتههای آینده در ت//الش برای رونمایی از محصوالت جدید خود در ایران است؛ محصوالتی که میتوان به تیگوان، پاسات و البته گلف اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.