‹افتتاح‹خط‹لول ‹هسازی‹ در‹اگزوز‹خودروی‹خراسان

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

خط لولهس//ازی ش//رکت اگزوز خودرو خراسان با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح ش//د. به گ//زارش خبرخودرو، در مراس//م افتتاح این خط، مونس//ان مدیرعامل گ//روه صنعتی قطع//ات اتومبیل ایران (یاپکو) ضمن ارائه گزارش//ی از عملک//رد و برنامههای این شرکت اظهار کرد: راهاندازی خط تولید کاتالیست در آینده نزدیک، فرآیند تولید اگزوز را تکمیل و ایرانخودرو را قادر به عرضه محصوالت یورو ۵ خواهد کرد. مدیرعامل شرکت اگزوزس//ازی خراسان در این آیین گزارشی از روند استقرار خط تولید لولهسازی ارائه کرد. مداح، هزینه تمامشده اجرای این پروژه را که افزونبر ۴میلیارد و ۰۰۷میلیون تومان اعالم کرد و گفت: خط لولهسازی اگزوز خودرو خراسان افزون بر تکمیل فرآین//د تولید اگ//زوز و صرفهجوییهای قابلتوجه ارزی، به اش//تغال ۲۲ نفر میانجامد. شرکت اگزوز خودرو خراسان در نیشابور یکی از شرکتهای بزرگ گروه صنعتی قطع//ات اتومبیل ایران (یاپکو) و از مجموعههای قابل اعتنا در زنجیره تامین ایرانخودرو بهشمار میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.