اعمال 83 استاندارد اجباری در صنعت خودرو از دی 97

باتصویب‹در‹شورای‹سیاست‹گذاری‹خودرو‹انجام‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پس از آنکه نمایندگان مجلس براساس ماده «۸۶» برنامه شش//م توس//عه وزارت صنعت، معدن و تجارت و س//ازمان ملی اس//تاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند، سازمان ملی استاندارد اقدام به افزایش و بروزرسانی استانداردهای ۵۵گانه کرد. بر این اس//اس در ش//هریور امس//ال و در یکی از جلسات شورای سیاستگذاری خودرو مقرر شد استانداردهای خودرویی به ۱۸ استاندارد افزایش یابد و بر این اساس تا ۳ سال آینده(۸۹۳۱) ۳۳ استاندارد به استانداردهای موجود اضافه، پیادهسازی و اجرا شود و استانداردهای ۱۵ گانه ایمنی فعلی بروزرسانی خواهند شد. سازمان ملی اس//تاندارد بهعنوان متولی این امر از مدتها قبل نس//بت به این مسئله اطالعرسانی الزم را انجام داده و ش//رکتها نیز ملزم به انجام اقدامات اصالحی شدهاند بهطوری که از ابتدای دی ۴۴ مورد از اس//تانداردها به مرحله اجرا گذاشته شد که بهطور عمده استانداردهای قدیمی بودهاند که بروزرسانی شدهاند.

‹اعم/ال‹ اس/تانداردهای‹ اجب/اری‹ در‹ ‹ قراردادهای‹خودرویی

ح//ال در تازهتری//ن اظهارات، رییس س//ازمان ملی اس//تاندارد با تایید خبر افزایش تعداد اس//تانداردها به ۳۸ مورد تا ۳س//ال آینده اعالم ک//رده که ۱۱مورد از اس//تانداردهای اضافه شده از اول دی سال ۶۹ اجرایی ش//ده و اجرای همه ۳۸ اس//تاندارد تدوین شده از اول دی س//ال ۷۹ اجباری خواهد شد. نیره پیروزبخت با اش//اره به اینکه قانون دست این سازمان را باز گذاشته و خودروس//ازان دو س//ال فرصت دارن//د تا محصوالت اس//تاندارد تولی//د کنن//د، تصریح ک//رد: در این مدت خودروس//ازان میتوانن//د تغییراتی در ای//ن خودروها ایجاد کنند. ش//رکتهای خودروس//از باید تمامی این م//وارد را رعایت کنند؛ البته برخ//ی از این موارد برای خودروس//ازان پرهزینه است اما انتخاب با آنهاست که تصمی//م به توقف تولید بگیرند ی//ا تغییر پلتفرم را در دس//تور کار قرار دهند. وی با اش//اره به صحبتهای وزی//ر صنعت، معدن و تجارت درباره تولید خودروهای اس//تاندارد نیز اظهار کرد: به طور قطع به خودروهایی مج//وز تولید خواهی//م داد که اس//تانداردها را رعایت کنن//د؛ از اینرو مصرفکنن//دگان نباید نگران کیفیت خودروه//ای تولی//دی باش//ند. رییس س//ازمان ملی اس//تاندارد همچنین تاکید کرد ک//ه از این پس تمام خودروه//ای واردات//ی و همچنی//ن قراردادهای جدید خودرویی باید ۳۸ استاندارد خودرویی را پاس کنند تا مجوز واردات و تولید در ایران دریافت کنند.

‹خ/روج‹ خودروه/ای‹ غیراس/تاندارد‹ از‹ ‹ گردونه‹تولید‹و‹مصرف

جواد مرزبانراد، کارش//ناس صنع//ت خودرو با بیان اینکه افزایش استانداردهای خودرویی و اجباری کردن آنه//ا میتواند منجر ب//ه افزایش کیفی//ت خودروهای تولیدی ش//ود، گفت: با افزایش الزامات اس//تانداردی، بخش//ی از خودروهای//ی که ام//کان رعای//ت الزامات اس//تاندارد را نداشته باش//ند از گردونه تولید و مصرف خارج خواهند ش//د ک//ه این روند درنهای//ت منجر به ارتقای کیفی خودروهای تولیدی در کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بهطور قطع اجرای استانداردهای جدید در کنترل و کاهش مصرف س//وخت خودروه//ای پرمصرف تاثیرگ//ذار خواه//د ب//ود، تصری//ح کرد: اجرای درست اس//تانداردهای خودرویی میتوان//د در جری//ان تولی//د و کیفی//ت قطعات خودرویی موثر باشد. البته مسئله بروزرسانی و نحوه اجرای این استانداردها موضوع مهمی اس//ت چراکه الزم اس//ت نس//بت ب//ه تدوین نس//خه جدی//دی از اس//تانداردهای قدیمی اقدام شود. عضو هیات علمی دانش//گاه عل//م و صنعت با بی//ان اینک//ه خودروهایی ک//ه در حال حاضر در راس برنامه تولیدی ش//رکتها قرار دارند، باید براس//اس استانداردهای جدید طراحی و تولید شوند، اظهار کرد: در ای//ن ش//رایط بای//د برنامهریزی الزم انج//ام تا خودروهای قدیمی نیز ب//ه مرور ارتقا یافته و قادر به گذر از اس//تانداردها باش//ند یا اینکه از چرخه تولید خارج ش//وند. این کارشناس صنعت خودرو در پاس//خ به ضرورت خ//روج برخی پلتفرمه//ا از چرخه تولی//د نیز گفت: در حال حاض//ر خودروهای زیادی با پلتفرم حداقل ۵۱ س//ال قبل تولید میش//وند که این خودروها حتی امکان رعایت اس//تانداردهای موجود را ندارند بنابراین قادر به گذراندن اس//تانداردهای جدید نی//ز نخواهند ب//ود که باید ب//رای ارتقا ی//ا خروج این خودروها از چرخه مصرف برنامهریزی اساس//ی ش//ود. مرزبانراد اظهار کرد: به نظر میرسد، ارتقای استاندارد ب//ا هدف ارتقای خودروهای جدید تولیدی اس//ت و به نظر نمیرس//د تاثیری ب//ر ارتقای کیفی و اس//تاندارد خودروهایی با پلتفرم قدیمی داشته باشد.

‹ایجاد‹شرایط‹استاندارد‹در‹تولید‹و‹عرضه‹ ‹ زمانبر‹است

در ش//رایطی که همچنان برخی اظهارنظرها حاکی از زم//ان توقف تولید برخی خودروهای داخلی اس//ت یک//ی از اعضای کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی میگوید: توقف تولید برخی خودروها در ش//رایط کنون//ی ب//ا توجه ب//ه توقف تولی//د و جایگزین//ی خ//ودرو مناس//ب امکانپذی//ر نیس//ت. عب//داهلل رضیان با توج//ه به اظهارات اخیر رییس س//ازمان ملی استاندارد مبنی بر اجرای استاندارد ۵۸گان//ه تولید خ//ودرو و احتمال توقف برخ//ی از خودروها اظهار ک//رد: هرچند ش//رایط کیفی برخی خودروهای داخلی مطاب//ق ب//ا کیفی//ت و اس//تانداردهای بینالملل//ی نیس//ت ام//ا برخ//ی از این مدل خودروها بر اس//اس نیاز و ش//رایط اقتصادی موج//ود در جامع//ه همچنان تولید میشوند و به نظر میرسد تا زمانی که جایگزین مناس//بی به لحاظ قیمتی نداشته باشند، نباید توقفی در تولید آنها به وجود آید.

وی در ادامه به تاثیر قراردادهای اخیر ب//ر تولید و عرضه خودروهای جدید پرداخت و تصریح کرد: هرچند در قراردادهایی که در حال انعقاد اس//ت رق//م تولید، رقم قابلتوجهی اس//ت و اس//تانداردهای تولی//دی محص//والت نی//ز براس//اس جدیدتری//ن و روزآمدترین استانداردهاس//ت، اما با توجه زمانبر بودن نتیج//ه قراردادهای جدید و می//زان تولیدات فعلی در کش//ور، در حال حاضر اج//رای این تصمیم امکانپذیر نیست.

وی تاکید کرد: باید ابتدا ش//رایط تولید خودروهای جدید در کش//ور مهیا ش//ود ت//ا بت//وان درنهایت نیاز مصرفکنندگان را از ش//رایط جدید فراهم کرد و پس از آن نس//بت به توقف تولید خودروهایی که ش//رایط و اس//تانداردهای الزم را ندارن//د اقدام ش//ود. نماینده قائمش//هر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: باید در حوزه تولید خودرو در کشور برنامه ارتقای کیفیت و بروزرسانی استانداردها مدنظر قرار گرفته و عملی شود اما شرط مهم در این زمینه، ایجاد شرایط استاندارد در تولید و عرضه خودروهایی مطابق با قراردادهای جدید است بهطوریکه پیشبینی میشود دستیابی به چنین وضعیتی در کیفیت خودروها بهس//رعت فراهم نش//ده و زمانبر خواهد بود. براس//اس ای//ن گزارش، اظهارات و اقدامات اخیر نش//ان میدهد اگرچ//ه باید در آینده نزدیک و همزمان ب//ا ورود خودروهای جدید تولیدی خودروسازان که به دنبال قراردادهای جدید وارد بازار میشوند، شاهد ارتقای کیفی تولیدات داخلی باشیم اما چندان نباید دل به خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید بس//ت چرا که با تعیین اس//تانداردهای جدید از س//وی سازمان ملی اس//تاندارد و الزام خودروسازان به رعایت آنها، باید ش//اهد تحول تولید باش//یم. بیشک خ//روج ناگهانی یک پلتف//رم از چرخه تولی//د نهتنها امکانپذیر نخواهد بود بلکه هزینههای س//نگینی را به خودروس//از تحمیل میکند که در ش//رایط فعلی و با وجود وضعیت مالی خودروس//ازان،این روند امکانپذیر نخواهد بود. البته باید به این موضوع توجه داش//ت که اعمال اس//تاندارد در حوزه تولی//د خودروها نیز زمانبر ب//وده و نبای//د امیدوار بود که به زودی ش//اهد ارتقای کیفی تولیدات خودروسازان باشیم.

جواد مرزبانراد با افزایش الزامات استانداردی، بخشی

از خودروهایی که امکان رعایت الزامات استاندارد را نداشته باشند از گردونه تولید و مصرف خارج خواهند

شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.