همکاری با خارجیها برای ترمیم زخمهای صنعت

«گسترش‹صنعت»‹از‹سمینار‹مدیریت‹ریسک‹در‹واحدهای‹صنعتی‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

در چن//د س//ال اخی//ر ب//ا روی کار آم//دن اس//تانداردهایی مانند ایمنی و بهداش//ت شغلی ( ۱۰۰۸۱ و)OHSAS اس//تاندارد زیس//تمحیطی (۱۰۰۰۴۱ OSI)توجه به مدیریت ریس//ک بیشتر شده است بنابراین، از آنجا که صنایع به بهداشت، ایمنی و محیطزیست(ESH) نیاز دارند، سازمان مدیریت صنعتی بنا بر مسئولیتی که برعهده دارد، موضوع مش//اوره و آموزش به صنایع را در دس//تور کار خود قرار داده است.

برای این منظور، س//ازمان مدیری//ت صنعتی با همکاری شرکت بینالمللی مشاوره مدیریت (آرتور د. لیتل)، س//مینار مش//ترکی با عنوان «مدیریت ریس//ک» در حوزههای «نفت، گاز و پتروشیمی»، «حملونقل» و «ایمنی س//اختمان» ۲ اس//فند در محل س//اختمان شماره ۲ این س//ازمان با حضور محمدعل//ی محمدی مدیرعامل س//ازمان مدیریت صنعت//ی، حمیدرضا عجمی مدیر HSE ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی، علیمحمد گودرزی، معاون پژوهش و توس//عه کس//بوکار س//ازمان مدیریت صنعتی، اس//تفان واتس//ون مدیر مش//اوره شرکت بینالملل (آرتور د. لیتل) و جمعی از کارشناس//ان بهداش//ت، ایمن//ی و محیطزیس//ت برگ//زار کرد. این س//مینار با رویکرد پیش//گیرانه در این صنایع بهمنظور دادن راهکارهایی برای ایجاد تغییر پایدار در شیوههای مدیریت ریسک و عملکرد کسبوکار بود.

هدف اصلی این سمینار ایجاد فرصتهایی برای تغییر رویکرد و بهب//ود برنامههای جاری مدیریت ریس//ک، ایمن//ی و کاه//ش احتم//ال رویارویی با حوادث عم//ده عملیات در حوزهه//ای پرخطر در صنای//ع بود. «نی//از به رهبری اثربخ//ش»، «ایجاد یک فرهنگ پش//تیبان و انجام اثربخش عملیات»، «بازرس//ی و تعمی//رات تجهی//زات» و «برنامههای مدیریت شایستگی پیمانکاران» از دیگر موضوعات این سمینار بود.

‹تدوین‹استانداردهای‹مدیریت‹ریسک ‹

محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اش//اره به تغییر و تحوالت سریع مدیریت ریس//ک در دنی//ا گفت: قب//ل از هر روی//دادی باید عواق//ب آن پیشبینی ش//ود. همانط//ور که تاکید فلس//فه مدیریت بحران و مدیریت ریسک بر عوامل پیشگیرانه است.

محم//دی با تاکید ب//ر لزوم بازنگ//ری در تعریف «مدیریت ریس//ک» گفت: موضوع مدیریت ریسک باید از ش//ناخت، ش//روع و ب//ه تصمیمگیری منجر ش//ود. مدیریت ریس//ک ازجمله مقولههایی اس//ت ک//ه در تصمیمگیری مدیران نهفته اس//ت و توجه ب//ه آن میتواند سیس//تم و س//ازمان را به تضمین و اطمین//ان بیش//تر در زمینه بهداش//ت، ایمنی و محیطزیس//ت هدایت کن//د. مدیرعامل س//ازمان مدیریت صنعتی بابیان اینکه این س//ازمان توس//عه ظرفی//ت مدیریت//ی کش//ور را رس//الت اصلی خود تعریف کرده اس//ت، بیان کرد: ازاینرو، مشکالت و چالشهای سازمانها و بنگاههای اقتصادی، دغدغه س//ازمان مدیریت صنعتی اس//ت. وی با اش//اره به حوادثی که س//الهای اخی//ر در بخشهای مختلف صنعت، مانند پتروش//یمی، حملونقل و ساختمان رخداده اس//ت، افزود: علت اصلی چنین حوادثی به ضعفها و شیوههای مدیریتی برمیگردد. بنابراین، هدف از تدوین استانداردهای مدیریت ریسک، قرار دادن چارچوبهایی دراختیار سازمانها است تا هر س//ازمانی نس//خه مربوط به حوزه تخصصی خود را به کار گیرد.

محمدی با تش//کر از ش//رکت «آرت//ور د. لیتل» ب//رای هم//کاری ب//ا س//ازمان مدیری//ت صنعت//ی اع//الم کرد: ب//هزودی س//ازمان مدیری//ت صنعتی پروژهه//ای هم//کاری مهم//ی ب//ا ای//ن ش//رکت بهویژه در حوزه مدیریت ریس//ک راهاندازی خواهد کرد.

‹جایزه‹مدیریت‹ریسک‹ ‹

در ادامه این مراس//م، علیمحمد گودرزی، معاون پژوه//ش و توس//عه کس//بوکار س//ازمان مدیریت صنعتی گفت: درنظر داریم با تدوین الگوی مناس//ب ب//رای آم//وزش و ارزیابی ش//رکتها در آین//ده، به بخشهای مختلف صنعت و خدمات، جایزه مدیریت ریسک دهیم.

‹توجه‹به‹قابلی ‹تهای‹رهبر ‹

استفان واتسون، مدیر مش//اوره شرکت بینالمللی مش//اوره مدیری//ت (آرتور د. لیتل) با اش//اره به نقش اس//تراتژی و رهب//ری در مدیری//ت ریس//ک گف//ت: مدیریت ریس//ک نش//ان میدهد که ب//رای ارتقا در س//طحهای مختلف ایمنی چطور میتوان بخشهای مختلف بهداش//ت، ایمنی و محیطزیست )HSE( را صنایع عملیاتی کرد و آن را بهبود داد.

واتسون معتقد اس//ت برای اجرای درست مدیریت ریس//ک در س//ازمانها و صنایع باید ب//ه قابلیتهای رهبری توجه کنیم. از این طریق مش//خص میش//ود که چگون//ه میتوان از مدیریت رهب//ری به مدیریت ریسک رسید. درواقع، رهبر است که در سازمان باید اعتمادس//ازی را ترویج ده//د و چالشهایی که برای مثال تا ۶ ماه دیگر متوجه س//ازمان است را شناسایی کن//د. بهعنوان نمونه، امروزه کش//وری مانند انگلیس یکی از ایمنیتری//ن صنایع حملونقل دنیا را دارد. با وجود این، کارشناس//ان HSEبه دنبال این هستند که فناوریهای روز مدیریت ریس//ک را برای متروی این شهر بهکارگیرند.

‹شیو ‹هنام ‹ههای‹یکپارچه‹ ‹

جیمز پری، مش//اور ش//رکت بینالمللی مش//اوره مدیریت (آرتور د. لیتل) با اش//اره به مدیریت ریسک در ش//رکتهای نف//ت، گاز و پتروش//یمی گفت: اگر بخواهیم موضوع مدیریت ریس//ک را بررس//ی جزئی کنیم باید به سواالت گوناگونی پاسخ دهیم. بهعنوان نمونه، آیا خود افراد ایمنی را رعایت میکنند یا اینکه اقدام//ات مدیریت ریس//ک برای جلوگی//ری از خطر کفایت میکند؟

وی اف//زود: این در حالی اس//ت ک//ه اغلب مقررات مربوط به ایمنی در قالب پوستر روی دیوار سازمانها نصب میش//ود اما تا چه اندازه مدی//ران و ذینفعان از الزام//ات مدیری//ت ریس//ک اط//الع دارن//د، مورد ارزیاب//ی قرار نمیگیرد بنابرای//ن زمانی که اتفاقی در س//ازمان افتد همه افراد باید بدانند در مقابل آن، چه مسئولیتی دارند. به گفته پری، برای عملیاتی کردن مدیریت ریسک، باید دادهها و شیوهنامههای قابلاتکا و یکپارچهای داشته باشیم و بتوانیم آنها را بروزرسانی و اصالح کنیم چراکه با مدیریت ریس//ک میتوان ۰۹ درصد ح//وادث را پیشبینی ک//رد و تنها ۰۱ درصد حوادث غیرقابلپیشبینی است.

‹آموزش‹مدیریت‹ریسک‹ ‹

استفانو میالنز، مشاور ش//رکت بینالمللی مشاوره مدیری//ت (آرتور د. لیت//ل) نیز با اش//اره به مدیریت ریس//ک در حوزه ش//هر و شهرس//ازی گفت: امروزه بسیاری از خألهای مدیریتی بر اجرای درست مدیریت ریسک در س//ازمان موثر اس//ت. وی افزود: بنابراین الزم اس//ت در ای//ن زمینه به مدی//ران میزان عواقب رعایت نکردن اص//ول ایمنی را آموزش داد بهگونهای که با ترغیب یکی از پاالیش//گاههای نفتی برای توجه بیشتر به مدیریت ریسک این پاالیشگاه ۰۰۵ میلیون دالر برای رعایت اس//تانداردهای سرمایهگذاری کرد. بنابراین گزارش، «آرتور د.لیتل» نخس//تین ش//رکت مش//اورهای دنیا است که در س//ال ۶۸۸۱ میالدی با ۰۳ دفتر در کش//ورهای مختلف تاس//یس ش//د. این شرکت دانش و ش//ناخت صنعت، تجارت عملیاتی و مهارتهای فنی را برای کمک به رش//د مش//تریان و ایجاد ارزش فوقالعاده برای آنان ترکیب کرده اس//ت. خدمات این شرکت در گسترهای جهانی عرضه شده و تعداد کارکنان آن افزونبر ۰۰۰۱ نفر است. «آرتور د.لیتل» به همراه همکاران خود، آلتران و مش//اوران کمبریج با 7۱ه//زار متخصص خدمات موردنیاز را به مش//تریان میدهد. این مجموعه ساالنه حدود ۲هزار پروژه را در ۰۶ کشور دنیا اجرا میکند.

موضوع مدیریت ریسک باید از شناخت، شروع و به تصمیمگیری منجر شود. مدیریت

ریسک ازجمله مقولههایی است که در تصمیمگیری مدیران نهفته است و توجه به آن میتواند سیستم و سازمان را به تضمین و اطمینان بیشتر در زمینه بهداشت، ایمنی و محیطزیست هدایت

کند

طیبه جهانبازی

استفانو میالنز

استفان واتسون

محمد علی محمدی

علیمحمد گودرزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.