تاسیسات برق خوزستان هر 2 ماه شسته خواهد شد

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

استاندار خوزس//تان گفت: براساس گزارشهای رسیده تاکنون تاسیسات برقی در خوزس//تان مطابق با پروتکل سالی دو بار شس//ته میشد و با توجه رخ//داد در اس//تان، ازاینپ//س ای//ن تاسیس//ات در خوزس//تان ه//ر دو ماه یکبار شسته خواهد شد.

به گزارش ایس//نا، غالمرضا شریعتی در گفتوگوی تلویزیونی با ش//بکه خبر بیان کرد: درباره ریزگردها اقدامات مختلفی شده و دولت در دو س//ال گذش//ته مصوبههای خوب//ی در این زمینه داشته است.

وی اف//زود: یک//ی از این اقدام//ات بازگردان//دن حقآبه تاالب هورالعظیم بوده اس//ت. هماکن//ون ۵۶ تا ۰7درصد این تاالب پر از آبش//ده و تنها حدود ۰۳ تا ۵۳درصد از بخشهای مرتفعتر تاالب خش//ک اس//ت. امیدوارم با ادامه تامین این حقآبه که از سال ‪۴۹ ۳۹،‬ آغازشده است، این کانون داخلی گردوغبار بهطور کامل از بین برود. استاندار خوزستان گفت: در زمینه نهالکاری نیز اقداماتی ش//ده که اگرچه کافی نبوده، اما مناسب بوده است. حدود ۸هزار هکتار نهال کاشته شده است. طرح تثبیت شنهای روان نیز با کمک وزارت نفت اجراش//ده اس//ت و مالچپاش//ی از طریق ق//رارگاه خاتماالنبیا و با هزینه وزارت نفت انجامش//ده و هنوز نیز ادامه دارد. این اقدامات تاکنون انجام ش//ده اما تصمیم بر این اس//ت که ازاینپس اقدامات موثرتری آغاز شود. شریعتی با بیان اینکه پدیده ریزگردها، جدید نیست، بیان کرد: براساس گزارشها، ابتدا حدود ۰۹درصد ریزگردها منش//أ خارجی داشت اما حال به علت خشکس//الیهای پیوسته و سالهای کمآبی که خوزس//تان داش//ته اس//ت، حدود ۵۶درصد این ریزگردها منشأ خارج//ی و ۵۳درصد آنها نیز منش//أ داخلی دارن//د. وی درباره عل//ت قطعی برق با وقوع پدیده ریزگردها گفت: این بار ش//دت ریزگردها بسیار باال بود. تاکنون چنین موردی در کشور و استان خوزس//تان رخ نداده بود. ه//ر بار که توده ریزگردها به اس//تان میآمد، آلودگی حدود ۳ یا ۴هزار میکروگرم در مترمکعب باالتر از حد مجاز بود اما این بار این آلودگی حدود ۰۱هزار میکروگرم در مترمکعب یعنی ۵۶ برابر حد مجاز بود. همزمان با این پدیده بارندگی نیز بسیار کم یعنی کمتر از یک میلیمتر در اهواز بود.

ش//ریعتی گفت: اگر بارندگی زیاد بود خاکها شسته میشد. اگر بارندگی وجود نداش//ت باز مش//کلی نبود. ام//ا بارندگی کم موجب ش//د ام//الح و نمکهایی که در خاکها وجود داش//ت، خیس و مرطوب ش//ده، حالت لجن به خود بگیرد و رسانا شوند و موج//ب جرق//ه زدن در مقرهه//ا و درنهایت قطعی برق ش//د. اس//تاندار خوزس//تان گفت: براس//اس گزارشهای وزارت نیرو و سازمانهای مرتبط، برق منطقهای و شرکت توزیع برق برمبنای پروتکلها سالی یک یا ۲ بار شستوشوها انجامشده، البته حجم خاکی که این بار آمده بود بس//یار نادر بود. نمیتوانم بهصراحت ادعا کنم که اگر این تاسیسات شسته شده باشند، باز این حجم خاک موجب نمیشد که این قطعی برق رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.