خورشید در حال کوچک شدن است

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

ریی//س انجم//ن مهندس//ین برق و الکترونیک کش//ور انرژی هس//تهای را از پاکترین، ارزانترین و س//المترین انرژیه//ای جه//ان دانس//ت و گفت: استفاده از انرژی هس//تهای در جهان ام//ری حتمی اس//ت و نمیتوان از آن گذشت.

به گزارش ایسنا، حسن غفوریفرد، وزیر پیشین نیرو و رییس انجمن مهندس//ین برق و الکترونیک کش//ور در آیین گش//ایش چهارمی//ن همایش ملی «معماری و شهرس//ازی درگذر زمان» ب//ا عنوان «تعام//ل مجموعهه//ا و س//اختمانهای نیروگاهی با محیطزیس//ت» که با حضور مسئوالن، اس//تادان، دانشجویان و فع//االن عرصههای نیروگاهی برگزار ش//د، با بیان اینکه موضوع انرژی هس//تهای از ۰۹ س//ال پی//ش تاکنون آغ//از و در جهان مطرحش//ده اس//ت، بیان کرد: نیروگاههای هس//تهای از س//ال 7۵۹۱میالدی فعالیت خود را آغاز کرده و بهتدریج جایگاه خود را پیدا کردهاند. وی افزود: اصلیترین وجوه اهمیت انرژی هستهای در تامین ان//رژی جهان و کاهش آالیندگی در حوزه تولید برق، ارتقای امنیت تامین انرژی، تنوعبخشی به منابع تامین انرژی و تامین برق در مقیاس بزرگ با هزینههای دارای ثبات اس//ت که در ماهیت انرژی هستهای، بهعنوان نکاتی کلیدی موردتوجه قرار میگیرد. وزیر پیشین نیرو با بیان اینکه انرژیهای جهان روزی تمام خواهد شد، بیان کرد: برای مثال در هر ثانیه ۴میلیون تن از جرم خورشید کم و به انرژی تبدیل میشود ازاینرو خورشید هرلحظه در حال کوچک ش//دن است و روزی تمام خواهد شد. غفوریفرد با بیان اس//تفاده جهان از انرژی هس//تهای بیان کرد: تا س//ال ۵۱۰۲میالدی میزان ۶۹۳ه//زار گیگاوات از برق جهان توسط نیروگاههای هستهای تامین میشد که ۱۱درصد را شامل میش//ود و قرار اس//ت بنابر برنامهریزیها تا سال ۰۵۰۲میالدی این میزان به ۰۳۹هزار گیگاوات افزایش یابد.

وی اعالم کرد: همچنین چین درنظر دارد تا سال ۰۵۰۲میالدی تولید برق هستهای خود را از 7۱ به ۰۵۲ گیگاوات افزایش دهد ک//ه این امر نش//اندهنده اهمیت و جایگاه انرژی هس//تهای در جهان است. رییس پیشین دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) انرژی هستهای را از پاکترین، ارزانترین و سالمترین انرژیهای جهان دانست و افزود: استفاده از انرژی هستهای در جهان امری حتمی است و نمیتوان از آن گذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.