۸۱هزار‹مگاوات‹نیروگاه‹تولید‹برق‹در‹دست‹احداث

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

وزی//ر نیرو گفت: بیش از ۶۱هزار مگاوات نیروگاه جدید در دس//ت احداث اس//ت که با نیروگاه س//یریک به مرز ۸۱هزارمگاوات نزدی//ک میش//ویم و در آین//ده قدمه//ای بزرگتر برخواهیم داش//ت. به گزارش مهر، حمی//د چیتچیان در آیی//ن آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخار ۰۰۴۱مگاواتی سیریک بیان کرد: احداث نیروگاه بخار س//یریک بر پیش//برد روابط دو کشور ایران و روسیه تاثیرگذار است، تصمیم به اح//داث این نی//روگاه نتیجه مذاک//رات و تصمیم رییس//ان جمهوری دو کش//ور اس//ت که برای تحقق نظرهای دو کش//ور تالش میکنیم. وی افزود: احداث این نیروگاه یکی از زیرساختهای اصلی تحقق برنامه توسعه منطقه مکران است. دولت برنامهریزی وسیعی برای توس//عه مکران دارد و برای صنایع پتروشیمی و انرژیبر در این منطقه زیرساخت اصلی ازجمله انرژی ب//رق مهیا خواهد ش//د. آینده متفاوت//ی برای منطقه مک//ران متصور هس//تیم، اح//داث نیروگاه ضروریتری//ن قدم برای توس//عه اقتصادی منطق//ه اس//ت. چیتچیان با بی//ان اینکه هماکنون در کشور ۶7هزار مگاوات نیروگاه در حال فعالیت و بهرهبرداری اس//ت، گفت: اکنون این نیروگاهها به ش//بکه سراس//ری ب//رق متصل هس//تند. ارتقای س//طح رفاه در جامعه و توس//عه فعالیتهای تولیدی میطلبد تا گامهای بلندی برای افزایش تولید برق برداریم. وزیر نیرو با بیان اینکه رهبر معظم انقالب و مجلس، رشد ۸درصدی را در برنامه شش//م توسعه به دولت تکلیف کردهاند، افزود: به طور حتم در آینده ش//اهد توس//عه فعالیته//ای نیروگاه در کش//ور خواهیم بود. ش//بکه فعل//ی برق کش//ور و برنامهریزی در آینده یک س//بد متن//وع نیروگاهی دارد. اقدام به س//اخت نیروگاههای بخ//ار و احداث ۲هزار م//گاوات نیروگاه هس//تهای و نیروگاههای تجدیدپذیر و برقآبی درحالتوسعه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.