آغاز‹فاز‹دوم‹نیروگاه‹هسته‹ای‹بوشهر‹با‹همکاری‹روسیه‹

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

وزی//ر ان//رژی روس//یه گف//ت: ف//از دوم نیروگاه هستهای بوشهر با همکاری روسیه آغازش//ده است. به گزارش مهر، الکساندر نواک در آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخ//ار ۰۰۴۱مگاواتی س//یریک بیان کرد: در گام نخس//ت از ط//رف کش//ور فدراتیو روسیه گش//ایش نیروگاه بزرگ سیریک را به م//ردم ایران تبریک عرض میکن//م. نواک با بیان اینکه احداث نیروگاه بخار س//یریک پدیده مهم برای ایران و روس//یه است که با گذش//ت ۰۲سال، روسیه دوباره برای س//اخت ی//ک نیروگاه به ایران بازگش//ته اس//ت، افزود: مناس//بات دو کش//ور به س//طوح باال و بینظیری رسیده و اعتماد و فهم متقابل بین دو سطح در ایران و روس//یه به وجود آمده اس//ت. دو کشور در ش//کلهای وس//یع دوجانبه و چندجانب//ه همکاری و فعالی//ت خواهند کرد. به گفت//ه وی، انجام این پروژه بزرگ نتیجه س//فر پوتین، رییسجمهوری روس//یه و دیدار با حسن روحانی، رییسجمهوری ایران اس//ت. وی بیان کرد: ش//رکت تکنو پیشینه ۴۵س//اله در احداث نیروگاهه//ای بزرگ در روس//یه و خارج از روس//یه دارد. برای انجام این پروژه یکمیلیارد و ۰۰۲میلیون دالر وام خواهد یافت. نواک بیان کرد: احداث نیروگاه ۰۰۴۱مگاوات//ی اج//ازه اح//داث پروژههای صنعتی ب//زرگ دیگر در این منطق//ه را خواهد داد و فرصتهای جدید اشتغال و فعالیتهای دیگر را ایجاد میکند. نیروگاه بخار ۰۰۴۱مگاواتی سیریک پروژهای منحصر اس//ت و مجوزهای زیستمحیطی را دارد. در زمینه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی دو کشور این نیروگاه ی//ک پروژه کلیدی خواهد بود. وی گفت: فاز دوم نیروگاه هستهای بوشهر آغازشده است و در آینده نزدیک برقی کردن راهآهن اینچهبرون آغاز میش//ود. ش//رکتهای روس//یه در ایران در زمین//ه نفت و گاز همکاریهای الزم را خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.