15 پل برای رونق کسبوکارهای آنالین

تعرفه‹شبکه‹ملی‹اطالعات‹ابالغ‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

کس//بوکارهای آنالین ایران ب//رای اینکه از موج جهان//ی عقب نماند نیازمند بازس//ازی قوانین و رفع موان//ع پیشروی آنهاس//ت ب//ه طوری ک//ه دریافت مالی//ات، حق بیم//ه ...و هنوز در این کس//بوکارها همچون فعالیت پژوهش//ی 7درصد دریافت نمیشود و گاهی 61درصد محاس//به میش//ود. از طرف دیگر اپراتوره//ا همین فش//ار را بر کارب//ران اینترنتی وارد میکنن//د. از ای//نرو وزیر ارتباطات اع//الم کرده که تعرفه ش//بکه ملی اطالعات ابالغ ش//ده تا مشکالت پیش روی کاربران نیز برطرف شود.

وزیر ارتباطات از ابالغ تعرفه ش//بکه ملی اطالعات خبر داد و گفت: روز دوش//نبه مصوبه تعرفه ش//بکه مل//ی اطالعات ب//ه اپراتورهای ارتباطی ابالغ ش//د و آنه//ا حداکثر دو هفته برای اجرا مهلت دارند. مصوبه تفکیک قیمت اینترنت بینالملل از اینترانت در بستر شبکه ملی اطالعات به اپراتورهای ارتباطی ابالغ شده و تا ۵1 اس//فند س//الجاری مهلت دارند تا استفاده کارب//ران را برای ترافیک داخلی نس//بت به ترافیک خارجی شفافسازی کنند.

ب//ه گ//زارش مه//ر، محم//ود واعظی در حاش//یه شانزدهمین کنفرانس بینالمللی هوافضا در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوس//ی گفت: تمامی اپراتورهای موبایل و اینترنت ملزم ش//دهاند ب//ا ایجاد تمهیداتی برای کاربرانش//ان مش//خص کنند در چ//ه زمانی از اینترنت بینالملل اس//تفاده میکنند و در چه زمانی استفادهش//ان در بستر ش//بکه ملی اطالعات است و نحوه محاسبه تفکیک این هزینه چگونه خواهد بود.

وی با اش//اره به اس//تقبال اپراتوره//ای ارتباطی از این طرح تاکید کرد: ب//رای مثال یکی از اپراتورهای اینترنت//ی افزونبر ۰۰۲ س//ایت داخلی ب//ه کاربران پیش//نهاد کرده ک//ه در صورت اس//تفاده هزینه آنها بیش از ۰7درصد نس//بت به هزینه اینترنت تخفیف خواهد داشت. از سوی دیگر برخی اپراتورها پیشنهاد دریاف//ت پیشپرداخ//ت ۰1ه//زار تومان//ی را برای تماشای هر میزان ویدئو در بستر شبکه ملی اطالعات به کاربران ارائه داده است.

وزی//ر ارتباط//ات درباره گالی//ه کارب//ران از اتمام زودهنگام بستههای اینترنتی و حجمخوری اینترنت تاکید کرد: این موضوع در ش//بکه اجتماعی که عضو آن هس//تم از سوی کاربران مطرح ش//د و من برای آنکه نمیتوانس//تم بیتف//اوت از کن//ار آن بگذرم و عکسالعملی نشان ندهم کمیتهای برای بررسی این موضوع تشکیل دادم.

وی ب//ا تاکید بر اینکه با کلمه حجمخوری به هیچ عنوان موافق نیستیم، گفت: نخستین گزارشی که این کمیته از رصد آنالین استفاده کاربران اینترنت داشته نشان میدهد که اتفاق ویژهای در اینباره روی نداده و این تنها احساس کاربر است که اینترنتش زود تمام میش//ود. به گفته واعظی در گذشته کاربران از یک بسته اینترنت بیشتر برای متن استفاده میکردند اما امروز یک بس//ته اینترنت بیشتر برای دانلود ویدئو و حت//ی کتاب صرف میش//ود و بخش قابل توجهی از بسته خریدهش//ده کاهش مییابد اما کاربر احساس میکند ک//ه این 3 دقیقه ویدئو چیزی از حس//ابش کم نمیکند.

وزی//ر ارتباطات ب//ا تاکید بر اینکه تع//داد کاربران اینترنت بس//یار زیاد اس//ت و دلیلی برای کمفروشی اپراتورها وجود ندارد، افزود: محاسبه استفاده کاربران از اینترنت دس//تی نبوده و هوشمند است و به همین دلیل ما معتقد نیس//تیم که کمفروش//ی میش//ود با این حال به کاربران توصیه میکنیم اپلیکیش//نی که س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباط//ات رادیویی برای نشان دادن میزان مصرف اینترنت کاربران راهاندازی کرده اس//ت را دانلود کنند تا به صورت شفاف میزان مصرفشان را رویت کنند.

وی با توصی//ه به مردم برای اس//تفاده از محتوای داخل//ی و س//ایتهای بومی در بس//تر ش//بکه ملی اطالعات تاکید کرد: نتیجه کمیته بررس//ی شکایت از بستههای اینترنتی تا یک ماه آینده اعالم میشود.

‹موانع‹آنالی ‹نها ‹

کس//بوکارهای آنالی//ن هماکنون با ح//دود ۵1 چال//ش درگیر هس//تند که در جلس//ه هماندیش//ی مس//ئوالن دولتی با فعاالن این صنف بررس//ی ش//د و نماین//دگان دولت ق//ول رفع مش//کالت را دادند. چالشهای موجود بر س//ر راه کسبوکارهای آنالین از س//وی فعاالن صنف کسبوکارهای فضای مجازی اعالم ش//د که نمایندگان دولتی حاضر در این جلسه هماندیش//ی قول دادند با تدوین آییننامه و مقررات مربوط این معضالت را حل کنند.

نص//راهلل جهانگرد، مع//اون وزیر ارتباط//ات نیز در نشس//ت هماندیش//ی مس//ئوالن دولتی ب//ا فعاالن کس//بوکارهای آنالی//ن با اش//اره به مش//کالتی که محدودیتهای//ی را ب//رای فعالیت کس//بوکارهای آنالین ب//ه همراه داش//ته، گفت: موض//وع مالیات و تشخیص مالیاتی، محاسبه بیمه، نبود قوانین مشخص برای دریافت مجوز و الزام برای دریافت متعدد مجوز ازجمله مش//کالتی است که کس//بوکارهای فضای مجازی با آن مواجه هستند.

مع//اون وزیر ارتباطات با اش//اره ب//ه اینکه قوانین مالیات//ی برای ای//ن بخش دچ//ار تفاس//یر مختلف اس//ت، اضاف//ه کرد: در بخ//ش بیمه نیز با س//ازمان تامیناجتماعی برای کسبوکارهای فناوری اطالعات به جز سختافزار وارد مذاکره شدهایم و طبق قانونی که ابالغ ش//ده حق بیمه این کسبوکارها معادل کار پژوهشی 7درصد باید محاسبه شود اما دفاتر بیمهای ب//دون توجه به این قانون، این ضریب را تا 61درصد افزایش میدهند. به همین دلیل شرکتهای فناوری اطالعات ب//ا نحوه محاس//به بیمه و مالی//ات و نبود یکپارچگی و سیاست در نظام اجرایی مشکل دارند.

رییس س//ازمان فناوری اطالعات ایران تاکید کرد: کسبوکارهای فناوری اطالعات مجبورند از افزونبر ۴ اتحادی//ه و صن//ف مجوزه//ای مختل//ف بگیرند و نمیدانن//د به کجا مراجعه کنن//د چراکه یک متولی واحد در نظام اجرایی پاسخگوی این مشکالت نیست.

جهانگرد موض//وع حریم حقوق//ی تولیدکنندگان محت//وای بومی را یکی دیگ//ر از معضالت این بخش عن//وان کرد و گفت: متاس//فانه مس//ئله کپیرایت با وجود قانون، رعایت نمیشود و مرجعی برای مراجعه این کسبوکارها نیز در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در شورای عالی فضای مجازی مصوبهای برای فعالیت کس//بوکارهای آنالین تهیه و در آن تاکید ش//ده که نحوه برخ//ورد با تخلف در این بخش باید کاربرمحور باش//د اما متاسفانه شاهد هستیم که نظام قضایی کسبوکارها را عامل تخلف میداند که این موارد رش//د کسبوکارها را با تهدید مواجه کرده است.

جهانگرد تامین مالی شرکتها و نبود صندوقهای ریس//کپذیر و برخ//ورد س//نتی نظ//ام بانک//ی ب//ا کسبوکارهای آنالین را از دیگر مشکالت این بخش برشمرد که در پایان این جلسه نمایندگان دولت قول رفع این موانع را دادند.

در همین حال ی//داهلل صادقی، معاون وزیر صنعت نیز از تش//کیل یک اتحادیه برای س//ر و سامان دادن به کس//بوکارهای فضای مجازی و حمایت از ایجاد اش//تغال این کسبوکارها خبر داد و تاکید کرد: باید نگاه اصناف س//نتی نسبت به فعالیت کسبوکارهای فض//ای مجازی تغیی//ر کند و م//ا در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یکپارچه ش//دن فرآیند تجارت الکترونی//ک، موض//وع نماد اعتم//اد و دریافت پروانه کسب را با تعامل بیشتری دنبال میکنیم.

نصراهلل جهانگرد : کسبوکارهای فناوری اطالعات مجبورند از افزونبر ۴ اتحادیه و صنف مجوزهای مختلف بگیرند

یداهلل صادقی : برای یکپارچه شدن تجارت الکترونیک، موضوع نماد اعتماد و دریافت پروانه کسب را با تعامل بیشتری دنبال میکنیم

گروه صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.