امضای تفاهمنامه مشترک در زمینه صنایع دانشبنیان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

تفاهمنامه مش//ترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری با موضوع همکاری حمایت از اس//تقرار صنایع دانشبنیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام به امضا رسید.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نقل از مرک//ز روابط عمومی و اطالعرس//انی معاونت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری، با هدف حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان و محصوالت داخلی در حوزه ارتباط//ات و فناوری اطالعات، دومین تفاهمنامه میان وزارت ارتباط//ات و فناوری اطالع//ات و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری به امضا رسید.

این تفاهمنام//ه را محمود واعظی، وزی//ر ارتباطات و فناوری اطالعات و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییسجمهوری امضا کردند که هدف اصلی آن آسانسازی فضای کسبوکارهای دانشبنیان و توسعه اشتغال فناورانه است.

عل//ت انتخاب منطق//ه ویژه اقتصادی پیام این اس//ت که این منطقه ویژگیهای بینظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانش//گاهها و مراک//ز پژوهش//ی، مراک//ز صنعت//ی و فن//اوری و آزمایشگاهها و همچنین دسترسی به زیرساختهای دیگر مورد نیاز ش//رکتهای دانشبنی//ان را دارد و یکی از بهترین گزینهها برای فعالیتهای دانشبنیان است.

براساس این تفاهمنامه مش//ترک، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد ش//ده است تا زمین را با ش//رایط مناسب دراختیار ش//رکتهای دانشبنیان ح//وزه ارتباطات و فن//اوری اطالعات قرار دهد همچنین تامین زیرس//اختهای اصلی استقرار صنایع دانشبنی//ان و فراه//م ک//ردن زمینه ایجاد گم//رک محصوالت دانشبنی//ان از طری//ق رایزنی با وزارت ام//ور اقتصادی و دارایی از دیگ//ر تعه//دات وزارت ارتباطات و فن//اوری اطالعات در این تفاهمنامه بهشمار میرود.

معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز در مقابل متعهد شده است تامین زیرس//اختهای تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت ش//رکتهای دانشبنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند.

دو ط//رف نیز برای ایج//اد گمرک محص//والت دانشبنیان و صندوق حمایت از س//رمایهگذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.

نظ//ر ب//ه اینکه در این س//الها تاکید رهبر معظ//م انقالب بر ارتقای جایگاه جهانی کش//ور و افزایش س//هم تولید و صادرات محص//والت و خدمات دانشبنیان و دس//تیابی به رتبه نخس//ت اقتص//اد دانشبنی//ان در منطقه ب//ود و اجرای قان//ون حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان اب//زاری موث//ر ب//ه منظ//ور تحقق سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی اس//ت، این تفاهمنامه در همین راستا بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری منعقد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.