۰۱درصد خریدهای خارجی هوافضا برای بومیسازی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس انجم//ن هوافض//ای ایران از دول//ت و مجل//س درخواس//ت کرد با پیشبین//ی تمهی//دات الزم، زمینهای فراه//م کنند ک//ه حداق//ل ۰1درصد هزین//ه هر خری//د خارج//ی مرتبط با فناوریهای هوافضا، به منظور توس//عه بومی این فناوری دراختیار دانشگاهها قرار گیرد. به گزارش ایرنا، محمدهمایون صدر روز سهش//نبه در آیین گشایش شانزدهمین کنفرانس بینالمللی هوافضای ایران اظهار کرد: توانمندی و ظرفیت باالی ایجادشده در دانشگاههای کش//ور در دهههای بعد از انقالب اسالمی بسیار قابل توجه بوده با وجود این، بودجههای پروژههای هوافضایی جذب شده ازسوی دانشگاهها در مقایسه با سایر مراکز مرتبط، بسیار اندک است.

وی ب//ا بیان اینک//ه دانش//گاهها باالترین به//رهوری را ضمن ارائه دس//تاوردهای ارزنده برای کش//ور داشتهاند، افزود: طراحی هواپیم//ای ۰۵1 نف//ره با بودجه اندک تخصیص//ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دانش//گاهها انجام دادهاند؛ در حالی که در صنایع کشور در چندین دهه، برای این منظور هزینه شده است.

صدر یادآور شد: طراحی و ساخت نخستین ماهوارههای کشور با هزینه اندک در دانش//گاهها در مقایسه با ساختارهای سنگین و پیچیده س//ایر مراکز مرتبط نشان میدهد که در زمان حاضر، دانش//گاهها عالوهبر پیش//رو بودن در توس//عه فناویهای بومی، یکی از اقتصادیترین و مطمئنترین همکاران صنعت به ش//مار میآیند.

وی ضم//ن قدردان//ی از وزارت ارتباط//ات ب//رای اعتم//اد به دانشگاهها و حفظ ظرفیتهای ایجادشده در حوزه فضایی گفت: الزم اس//ت برای سرعت بخشیدن به توسعه بومی این فناوریها بیش از پیش بر ظرفیت دانشگاههای کشور تکیه کنیم.

ریی//س انجمن هوافضای ایران همچنین از وزارت علوم تقاضا کرد که با ایجاد تحول در س//اختار فعلی پژوهش//ی دانشگاهها، بستر باثباتتری را برای قبول مسئولیتهای کالن در دانشگاهها در قبال صنعت فراهم آورد.

شانزدهمین کنفرانس بینالمللی هوافضای ایران سوم اسفند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و جمعی از دانشمندان این حوزه از ایران و برخی کش//ورها همچون روسیه، هند، چین و رومانی به میزبانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آغاز به کار کرد.

در ای//ن همایش 3 روزه عالوهبر ارائ//ه ۰۵۴ مقاله برگزیده به صورت سخنرانی و پوستر، 8۲ کارگاه آموزشی و چندین نشست تخصصی در حوزههای مختلف هوافضا برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.