شناسایی‹قوانین‹مزاحم‹توسعه‹فضای‹کس ‹بوکار‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مع//اون حقوق//ی رییسجمه//وری گف//ت: قوانی//ن در جامعه ک//م نداری//م. قوانین مزاح//م ب//رای راهان//دازی فضای مج//ازی را بشناس//یم و در جه//ت زدودن آنها اقدام کنیم.

به گزارش ایرنا، حجتاالس//الم مجید انصاری دوش//نبه ش//ب در نشس//ت تخصصی هماندیش//ی دولت با کس//بوکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات ک//ه با حضور وزیران ارتباطات و تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران شرکتهای استارتآپها در محل وزارت ارتباطات برگزار ش//د، افزود: هماکنون معاونت حقوقی روی 8 موضوع کار میکند که تا اس//فند فرصت داریم پیشنویس آنها را تنظیم کنیم. عمده این موضوعها در حوزههای اقتصادی است.

حجتاالس//الم انصاری گف//ت: در حوزه فناوری اطالعات باید مالکیت فکری دیده ش//ود ک//ه در این زمینه الیحهای در دو فصل به مجلس از سوی دولت تقدیم شده است .

وی درباره پیگیری مسائل حقوقی فعاالن حوزه فناوری اطالعات اظهار کرد: کانون وکال ظرفیت خوبی دارد که بتواند در حوزه یادشده فعال شود تا در مواردی که شکایتی از این حوزه میشود کانون وکال بتواند در این زمینه آنان را یاری کند.

در این نشس//ت مدیران ش//رکتهای فناوری اطالعات مسائل و مش//کالت خود را در موارد گوناگون مطرح کردند. عمده مشکالت آنها در زمینه بیمه، محدود بودن بازار کار، مالیات و نبودن امنیت شغلی بود.

برخی از مدیران این ش//رکتها اعالم کردند: با بهبود تعامالت بینالمللی میتوانیم بازار کار خود را از ۰7 به بیش از ۰۰3میلیون نفر توسعه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.