تمرکز‹بر‹تحقق‹نقشه‹جامع‹علمی‹کشور‹در‹سال‹آینده

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مش//اور رییس جهاددانش//گاهی، مهمترین برنامههای این نهاد برای س//ال آینده را تمرکز بر زمینهس//ازی برای تحقق 7 ماموریت محول در نقش//ه جامع علمی کش//ور عنوان کرد.

محس//ن قرنفلی در گفتوگو با ایسنا به تش//ریح این ماموریتها پرداخت و گفت: از 7 ماموریت محول، دو ماموریت در بخش پژوهش ش//امل تاس//یس یک نهاد ملی در ح//وزه پژوهش و فناوری و انتقال و توس//عه فناوری، ی//ک ماموریت در بخش آموزش شامل آموزشهای تخصصی نوین و مهارتهای پیشرفته، 3 ماموریت در بخش فرهنگ شامل ارتقای فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری، مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ اسالمی ایرانی و مشارکت در ترویج، تعمیق و ارتقای کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره و همچنین یکی از ماموریتها در حوزه س//اماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانشآموختگان است. مشاور رییس جهاد دانشگاهی به انتقال فناوری اشاره کرد و افزود: مباحث مربوط به انتقال فناوری دارای اهمیت بسیار است زیرا این مسئله یکی از مهمترین راههای ارتقا و توسعه فناوری است. وی با بیان اینکه کشورهایی همچون ژاپن و چین در سالهای گذش//ته برنامه اصلی توسعه فناوری خود را بر انتقال فناوری قرار دادند، ادامه داد: باید برنامههای الزم را برای ورود به فناوریهای موجود در جهان و توسعه و بومیسازی آنها در کشور در دستور کار قرار دهیم زیرا تاکنون انتقال فناوری در کشور ما بهندرت توانسته منجر به شکلگیری و توسعه فناوری شود. قرنفلی با تاکید بر اینکه انتقال فناوری مترادف انتقال صنعت و تجهیزات نیس//ت، تصریح کرد: برای برداش//تن گامهای موثر در فضای فناوری و پیشرو به س//مت بالنده شدن کشور باید ورای این مباحث عمل کنیم. بهطور قطع در صورت فراهم شدن زیرساختها میتوانیم با اتکا بر آن مباحث مربوط به تولید و تدوین فناوری در کشور را دنبال کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.