‹رییس‹سازمان‹استاندارد‹در‹پاسخ‹به‹«گسترش‹صنعت» ‹از‹برنامه‹آینده‹این‹سازمان‹خبر‹داد استاندارد اجباری برای تمام کاالها

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ایران در س//الهای اخیر توانسته ضمن اینکه به انطباق اس//تانداردهای مل//ی و بینالمللی بپردازد میزان ارزیابی و کنترل استاندارد کاالهای وارداتی را ارتق//ا ده//د. هرچن//د در حال حاض//ر برخی از کاالهای وارداتی به دلیل آس//یبزا نبودن مشمول استاندارد اجباری نیستند اما نظارت پیوسته برای کنترل کیفی//ت عاملی برای جلوگی//ری از تغییر کیفی//ت محصول وارداتی و درنهایت آس//یبهای احتمال//ی در بخشه//ای محیطزیس//تی، تولید و مصرفی میشود. در این زمینه روز گذشته رییس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوال گسترش صنعت خبر از اجباری ش//دن استاندارد برای تمام کاالها در آینده نزدیک داد.

رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری روز سهش//نبه ب//ا ارائ//ه گزارش//ی از اقدامات این س//ازمان در دولت یازدهم و بهویژه در یک س//ال اخی//ر گفت: در دولت یازدهم 3۱ اس//تاندارد ملی تدوین ش//ده که اگر به تمام آمار استانداردسازی کش//ور از س//ال ۹33۱ تا ام//روز توج//ه کنیم از ۰3ه//زار مورد ۰3درصد در این دولت انجامش//ده است.

در بخش بینالملل//ی نیز برنامههای زیادی اجرا ش//ده بهطوری که ۷۲۱ کمیت//ه متناظر در داخل کش//ور تاس//یس ش//ده و امروز تعداد کمیتههای تخصصی به ۶۲۲ مورد رس//یده اس//ت. همچنین ۴۲هزار رای به س//ازمان بینالمللی اس//تاندارد در جهت تدوین اس//تانداردها ارائه ش//ده و ۵3 طرح بینالمللی نیز با مش//ارکت ایران ارتقا داده ش//ده و برای نخس//تین بار ۱۱ استاندارد با درج کلمات فارس//ی در س//ازمان بینالمللی ثبت ش//ده است. همچنی//ن در س//ال ۵۱۰۲می//الدی در رنکینگ اس//تاندارد ایزو، س//ازمان مل//ی اس//تاندارد ایران از رتبه ۱3 به ۷۲ رس//یده و پیشبینی میش//ود رتبهبن//دی س//ال ۶۱۰۲می//الدی ای//ران به 3۲ برس//د هرچند به ط//ور قطعی هنوز اعالم نش//ده اس//ت. امض//ای موافقتنامه با س//ازمان بینالمللی اندازهشناس//ی و عضویت در هیاتمدیره استاندارد کش//ورهای اس//المی از دیگر مس//ائلی بود که در دولت یازدهم اجرا ش//ده اس//ت و حضور ایران در سازمان بینالمللی اس//تاندارد به اندازهای پررنگ ش//ده که در نتیجه قانون جدی//د رییسجمهوری امری//کا درباره ویزا باعث ش//د کنفران//س یکی از کمیتههای اس//تاندارد از امریکا به پاریس منتقل شود زیرا دبیر این کمیته ایرانی است و حضور در این کمیته ضروری بود.

نی//ره پیروزبخت در پاس//خ به س//وال خبرنگار گس//ترش صنعت مبنی ب//ر اینکه چ//را برخی از کااله//ای وارداتی مش//مول بازرس//ی اس//تاندارد نیس//تند گفت: زمانی کاالیی مش//مول استاندارد اجباری میش//ود که از سوی یکی از سازمانهای مربوط درخواس//ت استانداردس//ازی ش//ود تا در شورای این سازمان موردبررسی قرار گیرد ازاینرو کاالهای//ی که امروز مش//مول اس//تاندارد اجباری نیس//تند آسیبزا ش//ناخته نش//دهاند. با این حال اگر کاالیی آس//یبزا تش//خیص داده شود سازمان اس//تاندارد براس//اس ماده ۴ عم//ل میکند، البته درنهایت تمام کاالها باید استانداردس//ازی شوند و در حال حاضر برنامههایی را در این زمینه ش//روع کردهایم و در آینده تمام کاالها مشمول استاندارد اجباری خواهند شد.

از طرف دیگر کاالها در بازار مورد بازرس//ی قرار میگیرند و اگر با استانداردها انطباق نداشته باشند با تولیدکننده برخورد میشود و اگر کاالی خارجی همچون اقالم برقی، قطعات خودرو و لوازمآرایشی بهعن//وان محص//ول قاچاقپذیر از مبادی رس//می بدون بستهبندی وارد و در داخل بستهبندی جدید شوند به دلیل اینکه دارای استانداردهای الزم بوده که از گمرک ترخیص شدهاند سازمان اس//تاندارد با آنها برخورد نمیکند اما نهادهای دیگر مانن//د وزارت صنعت، معدن و تج//ارت و تعزیرات میتوانند متناس//ب با تخلفی که داش//تهاند با عرضهکنندگان آن محصوالت برخورد کنند.

او ب//ا اعالم اینکه ۰۷۵ پرونده نفتی یاران//هدار شناساییش//ده گف//ت: از این تعداد ۶۱۲ پرون//ده نفتی قاچاق بودهاند. در تمام//ی ۰۷۵ پرونده ظن قاچاق وجود داش//ته ام//ا ۶۱۲ مورد آنه//ا پروندههای قاچاق نفتی بودهاند. ازای//نرو بای//د توج//ه داش//ت که در خوزس//تان مس//ائل جوی حاد ش//ده اما ای//ن بحران ربطی به اس//تاندارد نبودن کاالها و تجهیزات ن//دارد چراکه اگر ابزار مورداس//تفاده اس//تاندارد نب//ود وزارت نیرو ...و از آنها اس//تفاده نمیکرد.

پیروزبخت در ادامه با اش//اره به عملکرد نظارتی این س//ازمان در بخشهای مختل//ف عنوان کرد: حدود ۷۴هزار ش//هربازی مورد نظارت قرارگرفته و در زمینه تلهکابین ...و س//ازمان ملی اس//تاندارد ورود ک//رده و در مواردی نیز رای به توقف فعالیت داده اس//ت. در وس//ایل بدنس//ازی در پارکه//ا نیز بررس//یهایی انجام و گزارش//ی در این زمینه ب//ه وزارت کش//ور و ش//هرداریها ارائ//ه ش//ده تا مش//کالت موجود در این بخش حل ش//ود. عالوه بر این برای ایمنسازی آسانسورها نیز خوشبختانه کنترله//ای دورهای آسانس//ور در ح//ال نهادینه ش//دن اس//ت و حدود ۰3۱هزار مورد درخواست بازرس//ی از آسانس//ورهای جدید وج//ود دارد. در بخش ایستگاههای سیانجی نیز کنترلهای الزم انجامش//ده و رای به توقف فعالیت ۰۰۱ ایس//تگاه سیانجی دادهایم.

رییس س//ازمان ملی اس//تاندارد ایران در ادامه این نشس//ت در پاسخ به سوالی مبنیبر اینکه چه ابزار کنترلی در نظر گرفته ش//ده ت//ا خودروهای بیکیفی//ت از خط تولید عبور نکن//د، اظهار کرد: وزیر صنعت، مع//دن و تجارت نیز در ای//ن زمینه بحثی را مط//رح کرد که اگر خودروها با اس//تانداردهای جدید منطبق نباش//ند مجبور ب//ه توقف در خ//ط تولید هس//تند. عالوه ب//ر این خودروه//ای جدیدی به ب//ازار آمده و امکان دسترس//ی مردم افزایشیافته اس//ت؛ هرچند ما نیز اس//تانداردهای خود را پیاده میکنیم و قانون دس//ت م//ا را در ای//ن زمینه باز گذاش//ته تا بتوانی//م برخوردهای الزم را داش//ته باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آزمون استاندارد بنزین در ۷۱ شهر ایران بیان کرد: تعامل بسیار مناسبی بین وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد برقرارشده و این مس//ئله نهتنه//ا مربوط به استانداردس//ازی بنزی//ن بلکه در زمینه کاالهای مصرفی اس//ت که در پروژههای مختلف این وزارتخانه مورداس//تفاده قرار میگیرد تا با اس//تانداردهای روز دنیا تطبیق پیدا کند؛ بنابراین در کنار بنزین بحث اس//تاندارد گازوییل و قطع//ات نیز وجود دارد. خوش//بختانه روزب//هروز وضعی//ت بنزی//ن بهتر میش//ود و تنها درباره عدد اکتان مسائلی وجود دارد و سعی شده اقدامات الزم بهمنظور استانداردس//ازی با شرایط روز دنیا ش//کل گیرد. ازای//نرو برخی آزمونهای استاندارد در ۷۱ شهر ایران آغاز شده است. زمانی که هوا س//رد است، شرایط انجام آزمون استاندارد تغییر میکند. زمانی که هوا گرم اس//ت، مش//کلی وج//ود ن//دارد و در دی نیز آزمایشه//ای مدنظر انجامشده است. بنابراین بهصورت کلی باید اعالم کن//م در زمینه بنزین مش//کلی وجود ندارد و تنها نگرانی در بخش گازوییل مربوط به گوگرد اس//ت. هرچند استاندارد گازوییل اجباری نیست.

‹ش/رکت‹بازرس/ی‹کیفی/ت‹ب/ه‹انجمن‹ ‹ جهانی‹شهربازی‹پیوست

شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران برای روزآمد بودن، آگاه//ی از حوادث، رخدادهای مهم و آخری//ن تغیی//رات در حوزه صنع//ت تجهیزات ش//هربازی در س//ال ۷۱۰۲میالدی به عنوان ارائه خدمات بازرس//ی و مش//اوره به عضوی//ت انجمن بینالملل//ی ش//هربازی درآم//ده اس//ت. انجم//ن بینالملل//ی ش//هربازی که به اختص//ار IAAPA خوان//ده میش//ود نزدیک به ۵ه//زار عضو صنعت ش//هربازی در ۹۹ کش//ور دنی//ا دارد. مهمتری//ن رخدادهای صنعت ش//هربازی از طرف این انجمن برگزار میشود که ش//امل برگزاری نمایشگاههای بینالمللی شهربازی است.

همچنین IAAPA در راستای ایمنی مهمانان مجموعههای تفریحی همکاری نزدیکی با سازمان اس//تاندارد ASTM دارد و در ای//ن راس//تا اقدام به برگزاری همایشهای ایمنی، هماهنگس//ازی اس//تانداردهای بینالملل//ی، اش//تراک دان//ش و تجربیات افراد و اطالعرسانی به اعضا میکند.

اگر کاالیی آسیبزا تشخیص داده شود سازمان استاندارد براساس ماده ۴ عمل میکند، البته درنهایت تمام کاالها باید استانداردسازی شوند و در حال حاضر برنامههایی را در این زمینه شروع کردهایم و در آینده تمام کاالها مشمول استاندارد اجباری خواهند شد

مدیر تحریریه: مهدی اسحاقیان صنعت کالن: حامد شایگان گسترشنوسازیصنایع: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپخانه: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.