اقالم سبد معیشت کارگران نهایی شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

عض//و س//تاد م//زد۶۹ از تواف//ق گروهه//ای کارگ//ری، کارفرمایی و دولت بر س//ر اقالم موجود در سبد معیش//ت کارگران خبر داد و گفت: هفته آینده هزینه این س//بد نیز با توافق دوطرف مش//خص میشود تا مبنای مزد۶۹ قرار گیرد.

فرامرز توفیقی در گفتوگو با مهر با اشاره به جزئیات جلسه کارگروه تخصصی مزد ۶۹ ک//ه در محل وزارت تعاون، کار و رف//اه اجتماعی و ب//ا حضور نمایندگان کارگ//ری، کارفرمایی و دول//ت برگزار ش//د گفت: در این جلس//ه 3 گروه کارگری، کارفرمای//ی و دولت در کلیات مولفههای تاثیرگذار بر س//بد معیش//ت خانوار به توافق رس//یدند و تعداد و نوع اقالم سبد معیشت نیز در این جلسه با توافق 3گروه نهایی شد.

ریی//س کارگروه تعیی//ن مزد مجمع نماین//دگان کارگران ادامه داد: در جلس//ه روز دوش//نبه قرار ش//د 3ضلع شرکای اجتماعی(دول//ت، کارگ//ران، کارفرمایان) با اس//تناد به آمار مراجع ذیصالح و عوامل موثر در س//بد معیشت، محاسبات خود را تا هفته آینده انجام دهند و هزینه پیش//نهادی س//بد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده نهایی شود.

وی همچنین از تعیین میانگین تعداد یک خانواده کارگری در این جلس//ه خبرداد و اظهار کرد: ب//ا توجه به اینکه نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران که بهتازگی انجام شد منتشر نشده است بنابراین در جلسه میانگین تعداد خانوار کارگری همان 3/۵ نفر فعلی تعیین شد.

توفیقی با بیان اینکه براس//اس ماده ۱۴ قانون کار حداقل دستمزد ساالنه باید با توجه به دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت مشخص ش//ود گفت: هر سال در زمان تعیین مزد س//االنه موضوعات مربوط به اقالم و هزینه سبد معیشت کارگران مورد مناقش//ه 3ضلع ش//رکای اجتماعی بود که در کارگ//روه مزد امس//ال فارغ از نگاه تکبعدی ب//ه مزد از ابتدا مالک قرار گرفتن نقطه نظر علمی برای تعیین اقالم و س//بد معیشت مورد توافق دوطرف انجام شد تا پیش از تعیین مزد، سبد معیشت متناسب با واقعیات جامعه مشخص شود.

این فعال کارگری با اش//اره به جه//ش قیمتی برخی اقالم در س//ال ۰۹ تحت تاثی//ر اجرای هدفمن//دی یارانهها گفت: در همان س//ال برای تعیین نرخ تورم ح//دود ۰۴۱ قلم کاال تاثیرگ//ذار بود اما به دلیل اینکه قیمت بس//یاری از این اقالم مانند س//فرهای خارجی، کالسه//ای ایروبیک و کالسهای موسیقی در زندگی غالب مردم موثر نبود درنهایت نرخ تورم را ناخواسته کاهش داد. بر همین اساس مبنای اصلی فعالیت کارگروه مزد از همان ابتدا تعیین اقالم و هزینه سبد معیشت ب//ود که با دعوت از نماینده انس//تیتو تحقیق//ات تغذیهای و صنایع غذایی کش//ور، س//بد خوراکیهای مورد نیاز یک فرد مش//خص ش//د. عضو کارگروه مزد ۶۹ اظهار امیدواری کرد: پس از تعیین هزینه س//بد معیشت کارگران در جلسه هفته آینده، در جلس//ات آینده س//هم دولت و کارفرما از هریک از این هزینهها نیز مش//خص خواهد ش//د. جلسات تخصصی و کارشناسی کارگروه مزد ۶۹ از اواسط آذر با حضور نمایندگان تش//کلهای کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است.

براس//اس قانون، پس از جمعبندی مباحث کارشناس//ی و تواف//ق ش//رکای اجتماعی، نتایج و جمعبندی این جلس//ات باید در ش//ورای عالی کار مطرح و حداقل مزد ساالنه پس از تصویب و تایید اعضا نهایی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.