تحقق 55 طرح از وعدههای دولت در سیستان و بلوچستان

گزارش «گسترش صنعت» از سفر هیات استان مرزی شرق کشور نشان داد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رییسجمهوری اس//المی ایران در ب//دو ورود به زاهدان گفت: اجرای ۵۵ طرح وعده داده ش//ده در سفر استانی سال ۳۹ هیات دولت به مردم سیستان و بلوچستان گام مهمی در تحقق وعدههاست.

به گزارش خبرنگار اعزامی گس//ترش صنعت به سیستان و بلوچستان حس//ن روحانی سهشنبه در بدو ورود به فرودگاه بینالمللی زاهدان با بیان اینکه بسیار خوش//حالم از اینکه بار دیگر به استان مرزی و مهم سیس//تان و بلوچستان س//فر کردهام گفت: گازرس//انی به زاهدان یک//ی از مهمترین طرحهایی اس//ت که امروز افتتاح میش//ود. امید اس//ت تمام وعدههای داده شده به مردم سیستان و بلوچستان به ط//ور کامل محقق ش//ود. تاکن//ون ۵۵ طرح از مجموع طرحهای وعده داده ش//ده در سفر استانی س//ال ۳۹ هیات دولت به سیس//تان و بلوچس//تان محقق شده است. مسئوالن باید برای محقق کردن تمام اهداف مورد نظر مردم این استان تالش کنند.

رییسجمهوری به همراه ش//ماری از مس//ئوالن ارش//د کش//وری از جمله معاونان رییسجمهوری، وزرای صنع//ت و مع//دن و نفت و معاون//ان وزرای ارتباطات و راه و شهرس//ازی صبح سهش//نبه وارد ف//رودگاه بینالمللی زاهدان ش//د و افتتاح باند دوم فرودگاه بینالمللی زاهدان، کارخانه مس چهلکوره نص//رت آب//اد، ۳۳۳ ط//رح مختل//ف مخابراتی در سیستان و بلوچستان و ۱۸ کیلومتر از بزرگراههای اس//تان و کلنگ زنی خط انتقال گاز از ایرانشهر به زاهدان از طری//ق ویدئوکنفرانس ازجمله مهمترین برنامهه//ای س//فر ی//ک روزه رییسجمه//وری به زاهدان اس//ت. در آیین گشایش پروژههای صنعتی و معدنی که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار ش//د، پروژههای توس//عه نس//ل ۳و ۴ و فناوریهای نوین مخابرات//ی با س//رمایهگذاری ۰۶۱میلی//ارد تومانی اپراتوره//ای تلفن هم//راه به بهرهبرداری رس//ید و ۰۰۶سایت نسل ۳و۴در سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد. همچنی//ن از مهمترین پروژههایی که در این س//فر به بهرهبرداری رس//ید کارخانه تولید کنسانتره مس چهلکوره است که یکی از ۶۳پروژه اقتصاد مقاومتی در س//الجاری است. این پروژه با سرمایهگذاری ۰۴۱میلیارد تومان و ۸میلیون یورو در ۰۲۱کیلومتری ش//مال غرب زاهدان آغاز به کار کرد و با اش//تغالزایی۵۲۲نفر مس//تقیم و ۰۵۳نفر غیرمس//تقیم ضم//ن تامین خ//وراک کارخانههای فرآوری مس ظرفیت تولید کنس//انتره مس کشور را ۶۱هزار و ۰۰۷ تن در سال افزایش خواهد داد.

رییسجمه//وری پ//س از ش//نیدن گ//زارش س//رمایهگذاری و اه//داف پروژه با تش//کر از وزارت صنعت، معدن تجارت و ابراز امیدواری از اینکه این پروژه بتواند در منطقه محروم سیستان و بلوچستان ش//رایط مطلوبی برای مردم فراهم کند دستور آغاز بهرهبرداری از این معدن و سایر پروژههای اقتصادی و زی//ر بنای//ی را صادر ک//رد. خط انتق//ال گاز به سیستان و بلوچستان در پی سفر نخست دولت نهم و هیات وزیران به سیس//تان و بلوچستان با اجرای پروژه ب//زرگ انتقال گاز از عس//لویه به طول ۷۰۹ کیلومتر با قطر ۶۵ اینچ در س//ال ۴۸۳۱ مصوب و در ش//هریور ۹۸۳۱ به بهرهبرداری رسید. همچنین تصوی//ب گازرس//انی به ۰۰۳هزار خانوار ش//هری و روستایی در شهرستانهای زاهدان، چابهار، خاش، زابل، کنارک و گازرسانی به صنایع موجود با اعتبار یکمیلی//ارد و ۰۰۸میلی//ون دالر از محل بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه از برکات سفر نخست دولت تدبیر و امید به این استان در سال ۳۹ بوده است.

سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۷۸۱هزار و ۲۰۵ کیلومترمربع و بیش از ۲میلیون و ۰۰۸هزار نفر جمعیت پهناورترین اس//تان کش//ور محسوب میش//ود. رییسجمهوری در آیی//ن بهرهبرداری از گازرسانی به سیس//تان و بلوچستان با گرامیداشت سالروز ش//هادت حضرت صدیقه کبری(س) گفت: در س//واحل مکران ش//اهد تحول بزرگی هستیم و ب//ه زودی طرحهای جدید در بن//در چابهار افتتاح میش//ود و ظرفیت این بن//در از ۲/۵میلیون تن به ۷/۵ میلیون تن خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت رییس دولت تدبی//ر و امی//د با تاکی//د بر ویژگیهای اس//تان در ارتباط با اقیانوس هند و جایگاه راهبردی سیستان و بلوچستان توجه به مردم استان را ضروری خواند و اظه//ار ک//رد: در ۲ س//ال اخیر ۰۲۱ه//زار نفر از نوجوانانی که به مدرس//ه نمیرفتند جذب مدارس ش//دهاند. در بهداش//ت و درمان نیز از ۶هزار پروژه برای س//المت در کشور ۰۰۶پروژه برای این استان است که یا اجرا شده یا درحال اجراست.

روحانی با اش//اره به توس//عه معادن کشور ادامه داد: دهها معدن ارزش//مند در این اس//تان از طال و م//س و آهن وج//ود دارد باید مع//ادن را اباد کنیم تا جوانها مش//غول کار ش//وند و توسعه استان رقم بخ//ورد. تمام ت//الش دولت در سیاس//ت داخلی و خارجی و برجام توس//عه اشتغال بوده و این مسئله نیاز به سرمایهگذاری، آموزش، تحرک و تالش دارد که زمینه آن در استان فراهم شده است.

وی راهاندازی راهآهن چابهار تا زاهدان را بس//یار حائز اهمی//ت خواند و تصریح کرد: در تالش//یم تا این پروژه بزرگ به ثمر برس//د. راهآهن از زاهدان تا چابهار و خراسان رضوی و جنوبی باید متصل شود تا شرق توس//عه یافته را تجربه کنیم و این به سود همه حتی کش//ورهای منطقه و البته جوانان کشور است. رییسجمهوری از گازرسانی به چابهار و زابل و تمام شهرس//تانهای این استان در اینده خبرداد و اف//زود: گاز هم ب//رای رفاه مردم و ه//م برای زیر ساخت صنایع و مشاغل دیگر و بنگاههای اقتصادی اس//ت. امروز این وعده محقق ش//د و باید برای این کار بزرگ از همه تشکر کنیم.

امیرعلی امینیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.