بازدید وزیر صنعت از صنایع غذایی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

وزیر صنعت، مع//دن و تجارت از کارخانه صنایع غذایی مینو شرق زاهدان بازدید کرد.

در ای//ن بازدید محمدرضا نعم//تزاده از آخرین برنامهه//ای تولی//د این کارخان//ه و روند پژوهش و توسعه شرکت مینو شرق مطلع شد.

به گ//زارش خبرن//گار اعزامی گس//ترش صنعت کارخانه صنایع غذایی مینو ش//رق از س//ال ۲۷۳۱ در زاهدان آغاز ب//ه کار کرده و درحالحاضر روزانه ۰۶تن انواع بیسکویت و تافی و فرآوردههای حجیم ش//ده برپای//ه ذرت را تولید میکن//د. وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل نصب ماش//ینآالت جدید کارخانه نیز بازدید کرد. طرح پژوهش و توسعه مینو ش//رق قرار اس//ت با حمایت بانک صنعت و معدن اجرایی ش//ود وب//ا پرداخت تس//هیالت ۰۵میلیارد ریال//ی ظرفیت تولید این کارخان//ه ۱۱هزار تن در سال افزایش مییابد. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گاز رس//انی به اس//تان سیستان و بلوچستان توسعه صنعتی استان را به همراه خواهد داشت.

محمد رضا نعمتزاده در حاش//یه بازدید از واحد تولیدی پلیم//ر پاکت پرند زاهدان ب//ه خبرنگاران افزود: دولت برای توس//عه سیس//تان و بلوچستان برنامهه//ای زی//ادی دارد که با گاز رس//انی به این استان روند توسعه استان سرعت زیادی میگیرد.

وی با اش//اره به آغاز اجرای ط//رح فوالد چابهار تصریح کرد: از دو س//ال پیش کاره//ای مطالعاتی این طرح آغاز ش//ده و عملی//ات اجرایی واحد اول آن که آهن اس//فنجی تولید میکند نیز شروع شده اس//ت. همچنین س//اخت کارخانه تولید الستیک خودرو با ظرفیت ۰۵هزارتن الس//تیک در ش//مال استان در دس//تور کار قرار گرفته و پس از کارهای مطالعاتی در مرحله خرید ماش//ینآالت است که با تامین اعتبار الزم روند س//اخت این کارخانه شتاب میگیرد.

نعمتزاده درباره تولید کیس//ههای پلی پروپیلن در اس//تان نیز اظهار کرد: سیستان و بلوچستان دو کارخانه س//یمان دارد که کیسههای سیمان مورد نیاز خود را از اس//تانهای دیگ//ر تامین میکردند ک//ه با افتتاح این کارخانه در فروردین آینده تامین کیسههای مورد نیاز کارخانههای تسهیل میشود.

کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان با سرمایهگذاری ۴/۲ میلیون ی//ورو و ۰۶میلیارد ریال با مش//ارکت بانک صنعت و معدن و اشتغالزایی ۰۶۶نفر به شکل مس//تقیم و غیرمستقیم در شهرک صنعتی زاهدان واقع ش//ده و قرار است بهار سال آینده وارد مرحله بهرهبرداری شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه س//فر خود به زاهدان از ش//هرک صنعتی زاهدان بازدید کرد و از روند توس//عه این ش//هرک آگاه شد. زاهدان یک ش//هرک صنعتی تخصصی مصالح ساختمانی، یک ش//هرک کارگاهی و یک ش//هرک صنعتی عمومی دارد.

توجه دولت به ۲ کارخانه مهم سیستان ‹ و بلوچستان

وزیر صنع//ت، مع//دن و تجارت گفت: س//اخت کارخان//ه الس//تیک، احی//ای کارخانه باف//ت بلوچ وتقویت معدن آنتیموان در سیستان و بلوچستان از اولویتهای صنعتی و معدنی دولت است.

همچنی//ن محمدرض//ا نعم//تزاده در دی//دار با روس//ای س//ازمانهای هم خانواده صنعت و معدن سیستان و بلوچستان با اشاره به توسعه صنعتی در این استان افزود: محور بزرگ آنتیموان که از تربت جام تا زاهدان ادامه داش//ته و بیش از ۰۰۲هزار تن ذخیره دارد زمینه خوبی برای اس//تخراج آنتیموان بوده و با توجه به تجربه تازه کشور درباره این ماده معدنی و صادرات محور بودن آنتیموان فرصتهای ارزشمندی برای ایران در افزایش درآمدهای معدنی اس//ت. وی با اشاره به مشکالت کارخانه بافت بلوچ نیز اظهار کرد: جای تاس//ف اس//ت که این کارخانه با ش//ادابی که داشت تعطیل ش//ود اما برای احیای این کارخانه بیش از یک س//ال و نیم تالش ش//ده و در ح//ال حاضر بی//ش از ۶میلیون یورو تجهیزات کارخانه را حریداری کردهایم تا دوباره این کارخانه را احیا کنیم.

نعم//تزاده درب//اره اح//داث کارخانه الس//تیک در اس//تان نی//ز تصریح کرد: دول//ت در مکانهایی ک//ه هیچک//س بهدلیل ب//دی آب و ه//وا حاضر به س//رمایهگذاری نیست وارد ش//ده و سرمایهگذاری کرده و کارخانه الستیک نیز از این گروه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به س//ابقه طوالن//ی ای//ران در زمین//ه همکاری با الس//تیک س//ازان معتبر جه//ان تاکید کرد: ای//ران پایه فنی و دانش تولید الس//تیک خ//وب را دارد اما با هدف توسعه صادرات این صنعت قصد داریم با مشارکت تولیدکنندگان جهانی الس//تیک و نشان(برند)های معتبر کارخانه الس//تیک سیس//تان و بلوچستان را راهان//دازی کنی//م. وزیر صنعت، مع//دن و تجارت اظهار امیدواری کرد با تامین منابع مالی زمینههای توسعه صنعتی استان بیش از گذشته فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.