طراحی خودرو ظرافت زنانه میخواهد

حضور کمرنگ زنان در صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مغز متفک//ر طراحی یکی از ویژهترین شاس//یبلندهای جهان به تازگی نس//بت به نبود توازن میان حضور خانمها و آقایان در صنعت خودروسازی اعتراض کرده است. جری مکگاورن، مدیر طراحی لندروور پررنگ نبودن حضور زنان در صنعت خودرو را ضربهای به این صنعت میداند. او که روی جدیدترین مدلهای این نش//ان تجاری کار میکند خواستار حضور بیشتر زنان در صنعت خودروسازی شده است.

مکگاورن دراینباره گفت: مدتهاست به این فکر میکنم که ما از نبود نیروی کافی زن در بخش طراحی رنج میبریم و ضربه میخوریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.