حرکت مترو نیازمند اسکناسهای سبز

«گسترش صنعت» روشهای تامین هزینه پروژههای ریلی را بررسی کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

در طرح جامع حملونقل پیشبینی شده که در سال ۹۰۴۱، ۰۳درصد حمل بار و مس//افر بهوس//یله حملونقل ریلی انجام ش//ود. بااینحال، در بخش صنایع ریلی در ایران همچون بس//یاری از صنایع دیگر با مش//کل کمبود سرمایه روبهرو هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.