انتصاب عضو جدید هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

عضو جدید هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی که از مدیران دفاتر منطقهای این س//ازمان اس//ت، ب//ا حکم رییس هیات عامل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنای//ع ایران منصوب ش//د. ب//ه گزارش ایدرونی//وز، براس//اس حکم دکت//ر معظمی معاون وزی//ر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو، محمدحس//ن خیرآور به عن//وان عضو هیات مدیره غیرموظف سازمان مدیریت صنعتی منصوب ش//د. گفتنی است در جلسه مشترک مدیران دفاتر منطق//های س//ازمان مدیریت صنعتی ب//ا معظمی، مقرر ش//د یکی از مدیران دفاتر منطقهای به عنوان عض//و هیات مدیره این س//ازمان منصوب ش//د. در حک//م معظمی به خی//رآور آمده اس//ت: در اجرای تصمیمات جلس//ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۱/۷۰/۵۹ ش//رکت س//ازمان مدیریت صنعتی (س//هامی خ//اص) و بر اس//اس وکالتنامه ش//ماره ۷۰۴/ص/۵۹ م//ورخ ۵۱/۲۰/۵۹ ش//رکت مرکز گسترش فناوری اطالعات، جنابعالی به سمت نماینده ش//رکت یادش//ده در هیات مدیره شرکت س//ازمان مدیری//ت صنعت//ی به ش//کل غیرموظف منصوب میشوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.