مدیریت چگونه گفتن

(قسمت دوم)

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

چهارش//نبه گذش//ته و در قسمت اول (چگونه گفتن) نوش//تم که انتخاب واژهها بس//یار مهم اس//ت و ه//ر کلمه ب//ا خود محتوای//ی را حمل میکن//د که با دیگری متفاوت اس//ت و مفه//وم ویژهای را به ذهن مخاط//ب منتقل میکند. دوم اینک//ه محتوای مطلب گفته ش//ده دارای چه ویژگیهای علمی و عملی اس//ت؟ و حرفهای ما باید بتوانند ان//رژی الزم را به کارکنان و همچنین بهصورت اجرایی و کاربردی به مشتریان و مراجعان سازمان ما و درنهایت به مردم منتقل کنند. کالم و بخشنامه وزیر و وکیل باید نقش هادی را در این انتقال اندیشه بازی کند. سوم در مدیریت چگونه گفتن باید به روش اجرایی و طراحی مناس//ب در زمان و مکان گفتن توجه کنیم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.