2درصد جیدیپی به تحقیق و توسعه تعلق یابد

در‹همایش‹تفکر‹خالق،‹سرمایه‹گذاری‹و‹توسعه‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

همای//ش تفک//ر و توس//عه خ//اق ب//ا حض//ور س//یدمحمد میرمحمدی اس//تاندار یزد، مرتضی ال//هداد معاون اقتص//ادی اتاق بازرگان//ی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران، امی//ر محمودزاده دبیر همایش و کارشناسان توس//عه پایدار روز گذشته در جزیره کیش برگزار شد.

امی//ر محمودزاده، دبیر همایش تفکر و توس//عه خاق گف//ت: تفکرات پژوهش//گران باید با محور آیندهنگری باش//د و همچنین برای توسعه کشور نی//از داریم که س//رمایهگذاران بخش خصوصی و خارجی از قدرت خطرپذیری بیش//تری برخوردار شوند.

وی با اش//اره به اهمیت اصل۴۴ قانون اساس//ی که معروف به اصل خصوصیس//ازی است، گفت: باید س//اختار اجرایی کردن این اصل به شیوهای باش//د که در بخ//ش خصوصی ردپای//ی از افراد و سازمانهای دولتی وجود نداشته باشد.

محم//ودزاده با بیان اینک//ه بکارگیری خاقیت در س//اختارهای تولی//دی و صنعتی باعث تقویت اقتص//اد میش//ود، گف//ت: تقویت س//اختارهای اقتصادی و صنعتی به خاقیت و برنامهریزی نیاز دارد. این کارش//ناس توسعه پایدار افزود: ایران از نظر دسترس//ی به منابع تولیدی و معادن جزو ۵ کشور نخست دنیا به شمار میرود.

ای//ن یکی از بزرگتری//ن ظرفیتهای اقتصادی کش//ور اس//ت. بااینح//ال بخ//ش خصوص//ی در بهرهبرداری از معادن با مش//کاتی روبهرو ش//ده که برای رفع آنها نیاز به خطرپذیری بیش//تری در سرمایهگذاری و خاقیت وجود دارد.

وی با اش//اره ب//ه اینک//ه دولت نبای//د در اداره جزئیات امور اقتصادی دخالت مس//تقیم داش//ته باشد، گفت: این موضوع یکی از نیازهایی است که باید پژوهش//گران اقتصادی بر آن تمرکز بیشتری داشته باش//ند و بهطور دقیق، دلیل تاثیر دخالت دولت در اقتصاد مشخص شود.

محمودزاده افزود: باوجوداینکه دولت از دخالت مس//تقیم در جزئیات امور اقتصاد منع شده، هنوز شاهد این رفتارها هستیم.

وی در ادامه با اش//اره به نقش توس//عه پژوهش در کش//ور گف//ت: توس//عه در ایران تنه//ا در ش//رایطی میتوان//د در زیرساختهای اقتصادی تاثیر داشته باش//د که پژوهش//گران ای//ن عرصه برنامهریزیه//ای پای//داری داش//ته باشند.

بهعبارتدیگر، نوسان ضریب توسعه در کش//ور باع//ث ب//روز اختالهای اقتصادی میش//ود و آنچ//ه میتواند نیاز کنونی کش//ور را برط//رف کند، دستیابی به توسعه پایدار است.

وی ب//ا اش//اره به وضعی//ت جزیره کیش گفت: در شرایط کنونی برخی از ش//رکتهای خارجی تمایل دارند در زیرس//اختهای حملونقل کیش سرمایهگذاری کنند.

یکی از سیاس//تهایی ک//ه در این زمینه برای جذب سرمایهگذار خارجی باید درنظر گرف//ت، راهاندازی خط//وط هوای//ی بینالمللی و پروازهای آزاد است که میتواند فرودگاه کیش را ب//ه یکی از فرودگاههای مرکزی در ایران و منطقه تبدیل کند.

محمودزاده با اشاره به دستیابی کیش به منابع گاز توضی//ح داد: پ//س از منطق//ه پارسجنوب//ی بزرگتری//ن مخ//زن گازی ای//ران در جزیره کیش شناسایی شده است.

برای بهرهبرداری از این مخازن، بررسی شرایط این جزی//ره برای اح//داث س//ازههای زیرزمینی ض//روری اس//ت. تنه//ا در این صورت اس//ت که میتوان به استخراج گاز این منابع دستیافت.

دبی//ر همایش تفکر خاق با اش//اره ب//ه اینکه توس//عه پایدار نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت بوده و برنامه توس//عه۵ س//اله زم//ان زیادی برای دس//تیابی به توسعه پایدار نیس//ت، گفت: در این ح//وزه، نی//از جدی به برخ//ی بازنگریه//ا وجود دارد ت//ا برنامههای توس//عه و اقتص//ادی، قابلیت اجرا داشته باش//ند. در این صورت ایران میتواند برنامههای منظم توس//عه را برای بازههای زمانی بیش از ۵ سال درنظر بگیرد.

‹اقتص/اد‹ ای/ران‹ درگی/ر‹ پروژ‹هه/ای‹ ‹ نیم ‹هتمام

محم//ودزاده با اش//اره ب//ه وضعی//ت پروژههای نیمهتمام در کشور نیز گفت: یکی از مشکاتی که در س//اختار اقتصادی ایران وجود دارد، پروژههای دول//ت نهم و دهم اس//ت ک//ه بهط//ور نیمهکاره رهاش//ده و بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور را درگیر کرده است.

وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت یازدهم در سالهای گذشته انجام داد، واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی بود، بااینحال حجم پروژههای نیمهتمام بهقدری اس//ت که تاثیر آنها تا سالهای بعد نیز ادامه خواهد یافت.

‹۰۵میلیون‹ایرانی‹کیش‹را‹ندید ‹هاند ‹

محم//ودزاده همچنی//ن با اش//اره ب//ه وضعیت گردش//گری جزی//ره کی//ش نی//ز گف//ت: بااینکه ای//ن جزی//ره یک//ی از بزرگتری//ن ظرفیته//ای گردش//گری در کش//ور بهش//مار م//یرود، هن//وز ح//دود ۰۵میلی//ون ایران//ی کی//ش را ندیدهاند. حس//ن غفوریف//رد، ریی//س هیات نظ//ارت و بازرسی شورای عادی انقاب فرهنگی س//خنران دیگر ای//ن همایش بود که درب//اره بحرانهای زیس//تمحیطی توضی//ح داد و گفت: ک//ره زمین در حال گرم ش//دن است و در سالهای گذش//ته س//طح آبه//ای ارض//ی گس//ترش یافته که این موضوع باعث خس//ارتهای جدی به محیطزیست شده است.

وی افزود: گزارش س//ال گذش//ته سازمان محیطزیست در ایران نشان میدهد که تهران در س//ال ۴۹، تنها ۹ روز هوای سالم داشت.

ریی//س هی//ات نظارت و بازرس//ی شورای عالی انقاب فرهنگی با تاکید بر وضعی//ت آلودگی در کانش//هرها گفت: دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز با این مش//کل روبهرو بوده و چنانچه این ساختار اص//اح نش//ود، ایران در کانش//هرها با مش//کل زیستمحیطی بسیاری روبهرو خواهد شد.

وی در ادامه به بررس//ی برخ//ی درگیریها در منطق//ه خاورمیانه پرداخ//ت و گفت: وجود منابع غنی انرژی، نفت و گاز در این منطقه دلیل اصلی بس//یاری از جنگها بوده و براس//اس فرضیههای بس//یاری اگ//ر نف//توگاز در خاورمیان//ه وج//ود نداش//ت، در این منطقه هیچوقت ش//اهد چنین درگیریهایی نمیشدیم.

وی همچنین اش//اره کرد: گاز، نفت، آب و برق مهمترین زیرساختهای زندگی بشر است، گفت: خاورمیانه در دسترس//ی به تمام این زیرساختها از مزیته//ای کمنظی//ری برخ//وردار اس//ت و به همین دلیل در ۷س//ال گذشته اتفاقهای بزرگی در خاورمیانه افتاد.

وی با اش//اره به اینکه پس از بهار عربی، دنیا به این نتیجه رسید که بیشترین بهرهبرداری از منابع غنی خاورمیانه در شرایط صلح محقق خواهد شد و گ//روه 1+۵ با گروه هس//تهای ای//ران مذاکرات صلحآمیزی را آغاز کرد.

وی با تاکید بر اهمیت توافق هس//تهای ایران با قدرتهای بزرگ دنیا توضیح داد: این اتفاق باعث شد سطح درگیریهای منطقه تا حد قابلتوجهی کاهش یابد.

غفوریفرد با اش//اره ب//ه اینکه یکی از مهمترین اقدامات مصر برای توسعهیافتگی تصویب اختصاص دو درص//د تولی//د ناخالص مل//ی (جیدیپی) به تحقیق و توسعه بود، گفت: مصر در قانون اساسی این موضوع را تصویب کرد و به گفته بس//یاری از کارشناسان، یکی از دالیلی که باعث شد مصر در سالهای گذشته رشد چش//مگیری داشته باشد، همین موضوع بود. ایران نیز با اس//تفاده از چنین سیاس//تهایی میتواند مس//یر توس//عه را آسان کند.

وی ب//ا اش//اره به اهمی//ت نقش عربس//تان در منطقه افزود: این کش//ور در سال ۶1۰۲میادی، ۲1میلی//ارد دالر ب//رای راهان//دازی مرک//ز جامع فعالیتهای علمی و پژوهشی هزینه کرده است.

یکی از اهداف عربستان برای این سرمایهگذاری تحقیق و توسعه فعالیتهای پژوهشی در برداشت از میدانها و میعانات مشترک نفتی و گازی بوده تا از این طریق بتواند سهم بهرهبرداری بیشتری را به خود اختصاص دهد.

ب//ه گفت//ه غفوریفرد، در ش//رایط کنونی ای//ران نیز باید سیاس//تهای حمایتی جدی را درنظر داش//ته باشد تا س//هم اس//تخراج و بهرهب//رداری از میدانه//ا و میعانات مش//ترک برای کشورمان افزایش داشته باشد.

س//یدمحمد میرمحمدی، استاندار یزد نی//ز با اش//اره به اینک//ه ایران از تجربهه//ای اجرایی ک//ردن ۵ برنامه توس//عه برخوردار است، گفت: تاکنون بس//یاری از نق//اط ضع//ف در اجرایی کردن این برنامهها مشخص شده و در این زمینه نباید مشکلی وجود داشته باش//د. بااینح//ال هن//وز در تصویب برنامه توس//عه شش//م با مش//کاتی روبهرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه برای رشد اقتصادی به استمرار نیاز دارد، گفت: رقابت بخش خصوصی یکی از بزرگترین خألهای اقتصادی ایران اس//ت. متاسفانه در سالهای گذشته بستر مناسبی برای فعالیتهای بخش خصوصی واقعی در کشور ایجاد نشده و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خصوصی به تقویتهای بیشتری نیاز دارند.

میرمحمدی با اشاره به اینکه مالزی، کرهجنوبی، ترکیه و هند ازجمله کش//ورهایی هستند که پس از ای//ران برنامه توس//عه تدوین کردهان//د، افزود: بااینح//ال ضری//ب رش//د و توس//عهیافتگی این کشورها از ایران بیشتر است.

‹ضرورت‹بازنگری‹در‹بروکراسی ‹

وی در ادامه به عوامل تاثیرگذار و رشد صنعتی و توس//عهیافتگی پرداخ//ت و گف//ت: بازنگری در بروکراس//ی موجب کوچک ش//دن دولت، اجرای اصل ۴۴ قانون اساس//ی، دگرگونی در نظام فنی، نظارت و ارزیابی، مشارکت دانشگاهی، قاعدهبندی جامعه و قانونمداری میشود.

‹ارتقای‹رتبه‹ایران‹در‹کارآفرینی‹ ‹

مرتضی الهداد، مع//اون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنای//ع، معادن و کش//اورزی ای//ران در ادامه این همایش گفت: ایران جزو ۵ کش//ور نخس//ت دنیا از نظر داشتن فارغالتحصیان دانشگاهی است.

این آمار که موسس//ه مککندی آن را منتش//ر ک//رده، نش//ان میدهد در بررس//ی این ش//اخص ایران به نس//بت کرهجنوبی و ژاپن رتبه باالتری را بهدست آورده است.

وی با تاکی//د بر فرهنگ کارآفرینی در کش//ور گف//ت: یک//ی از ش//اخصهای توس//عه، فرهنگ کارآفرین//ی ب//وده ک//ه ای//ران در آن از وضعیت مناسبی برخوردار است.

کارآفرین//ان ایران//ی در س//الهای گذش//ته تواناییه//ای خ//ود را افزایش داده و توانس//تهاند رتبه کش//ور را در این شاخص نسبت به دورههای گذش//ته افزای//ش دهند. الهداد با اش//اره به اینکه نوس//ازی و گس//ترش زیرس//اختهای دیجیتال در تولی//د ناخالص ملی تاثیر بس//یار زیادی دارد، گفت: این ش//اخص ب//ر عوامل تاثیرگذار و رش//د تولید ناخالص ملی بی//ش از ۵1درصد نقش دارد و ایران نیز میتواند با برنامهریزی برای نوس//ازی و گس//ترش زیرساختهای دیجیتال س//هم خود را در تولید ناخالص ملی افزای//ش ده//د. وی در ادام//ه ب//ه بررس//ی ظرفیته//ای نف//ت و گاز در دول//ت یازده//م پرداخ//ت و در ای//ن زمین//ه توضی//ح داد: مخ//ازن نفت و گاز در ای//ران از ظرفیتهای بس//یاری برخ//وردار بودن//د اما یکی از موضوعات//ی ک//ه در دولت یازدهم پیگیری ش//د و ایران توانس//ت سهم تولید نفت را یک میلیون بش//که در روز افزای//ش ده//د، تواف//ق با اوپک بود.

وی اف//زود: از بهم//ن ۴۹ ت//ا تیر امس//ال ایران توانست ظرفیت تولید نفت را تا یک میلیون بش//که در روز افزایش دهد.

امیر محمودزاده: توسعه در ایران تنها در شرایطی میتواند در زیرساختهای اقتصادی تاثیر داشته باشد که پژوهشگران این عرصه برنامهریزیهای پایداری داشته باشند. نوسان ضریب توسعه در کشور باعث بروز اختاللهای اقتصادی میشود و آنچه نیاز است دستیابی به توسعه پایدار است حسن غفوریفرد: یکی از مهمترین اقدامات مصر برای

توسعهیافتگی تصویب اختصاص دو درصد تولید ناخالص ملی (جیدیپی) به تحقیق و توسعه بود. یکی از دالیلی که باعث شد مصر در

سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته باشد، همین موضوع

بود

توسعه پایدار نیازمند

برنامهریزیهای بلندمدت بوده و برنامه

توسعه۵ ساله زمان زیادی برای دستیابی به توسعه پایدار نیست در این حوزه، نیاز جدی

به برخی بازنگریها وجود دارد تا برنامههای توسعه و اقتصادی، قابلیت اجرا داشته

باشند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.