ایمنسازی خط انتقال گاز پازنان ۲ در گچساران

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیرعامل ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچس//اران گفت: طرح ایمنس//ازی خط لول//ه راهبردی انتق//ال گاز «پازن//ان ۲» در حوزه نفتی این شهرس//تان قبل از موعد مقرر به پایان رسید.

هوش//نگ صیدالی به ایرنا گفت: بازرسی، تعمیر و ایمنسازی و احداث خطوط لوله جدید یکی از امور مهم در صنعت نفت است.

مدیرعامل ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچس//اران بدون اش//اره به هزینه این طرح افزود: طرح ایمنس//ازی خط لوله راهبردی انتقال گاز پازنان ۲ از اوایل آبان امسال آغاز ش//د و درحالیکه اجرای این طرح براس//اس شرایط دیگر پروژههای مشابه ۴ماه تخمین زده شده بود، در ۵۶ روز به اتمام رسید.

صیدالی خاطرنش//ان کرد: ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچس//اران به دلیل قرار گرفت//ن در حوزه جغرافیایی ۴اس//تان و داش//تن بیش//ترین خطوط لوله در بین سایر ش//رکتها، آنهم در نقاط دش//وارگذر، از ویژگی خاصی برخوردار است.

وی گف//ت: خط//وط لول//ه ۴۲ و ۶۲ اینچ ک//ه عملیات ایمنس//ازی روی آنه//ا انجام ش//ده تنها خط//وط تغذیه خوراک پازنان ۲ بوده و این مجتمع نیز از تغذیهکنندگان مهم خوراک پتروشیمی بوعلی به شمار میرود.

این طرح با ۰۵ کیلومتر طول مس//یر یکی از مهمترین طرحهای این ش//رکت بوده که با بهرهگیری همزمان 11 پیمانکار، پیش از زمان پیشبینیشده به اتمام رسید.

به گفته صیدالی، ب//ا توجه به اجرای عملیات توپکرانی هوشمند مشخص شد ۹۸ نقطه باید تعمیر و ترمیم شود که بر این اس//اس، کارشناسان ش//رکت، در ۶ مقطع با ۶ پیمانکار برنامهریزی آن را انجام دادند.

وی افزود: در طرح خط لوله ۴۲ اینچ نیز با برنامهریزی و اقدامات اجرایی، ۵ پیمانکار با تجربه در ۵مقطع فعالیت کردند و برای نخس//تینبار نیز به جای پوش//ش سنتی از نوارپیچی برای پوش//ش از روش «سولونت فری اپکسی» ک//ه مقاومت بیش//تری در برابر خوردگی دارد، اس//تفاده شد.

ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران مجهز به ۶۳ واح//د بزرگ، ۰۶۷ حلق//ه چاه، ۶ ه//زار و ۰۰۷ کیلومتر خطوط انتقال لوله و ۰۰1 مجموعه سرچاهی است.

ش//رکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران روزانه بهطور متوسط ۰۸۷ هزار بشکه نفت از ۲1 مخزن در مدار شامل گچس//اران، بیبی حکیم//ه، بینک، پازنان، رگ س//فید، نرگسی، س//یاهمکان، گلخاری، چلینگر، گرنگان و خویز و رودک تولید میکند.

بیش//تر تولید این ش//رکت از مخزن گچساران است که روزانه از مرز ۰۸۴ هزار بشکه میگذرد.

بیب//ی حکیم//ه، رگ س//فید و بین//ک نیز ب//ه ترتیب مهمترین مخازن نفتی این شرکت به شمار میرود.

مخزن پازنان نیز یکی از مخازن این ش//رکت اس//ت که بیش//تر به لحاظ وج//ود منابع عظیم گازی و تاسیس//ات مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.